Paikkatietojärjestelmät (GIS, Geographic Information Systems) tuovat mahdollisuuksia organisaatioille silloin, kun prosessien alueellinen vaihtelu aiheuttaa haasteita toiminnalle. Paikkatietojärjestelmät mahdollistavat sijaintitiedon hallinnoinnin, tuottamisen, visualisoinnin, esittelemisen, varastoinnin, integroinnin ja analysoinnin.

Paikkatietojärjestelmiä hyödynnetään tyypillisesti monipuolisina työasemaohjelmistoina, jotka tarjoavat monipuolisesti toimintoja, sekä tiettyyn prosessiin keskittyvinä karttapalveluina, jolloin paikkatietotoiminnallisuus välitetään käyttäjille helppokäyttöisemmällä käyttöliittymällä. Noin vuonna 2013 yleistynyt termi Location Intelligence kuvaa puolestaan trendiä, jossa paikkatietoa hyödynnetään organisaation liiketoimintatiedon hahmottamisessa.

Paikkatietojärjestelmien (Englanniksi GIS, Geographic Information System) osa-alueita on kuvattu perinteisesti mallilla, jossa konsepti jaetaan laitteisiin, osaajiin, organisaatioon, tuotoksiin (output), dataan ja ohjelmistoihin.

gis-PAIKKATIETO-LI

 

Oheisessa jaottelusta voidaan tunnistaa paikkatietojärjestelmien erikoispiirteet, jotka erottavat konseptin muista substansseista.

Johannes Puro, ite wiki oy

Paikkatietojärjestelmien erityispiirteitä

Visuaalisuus

Paikkatietojärjestelmät hyödyntävät sijaintitietoa visualisoimalla sijaintiin liitettyä dataa vektorimuodossa pisteinä, viivoina ja alueina, sekä rasterimuodossa niin, että kullekin pikselille annetaan tietty väriarvo

Raster-vektor-difference-fr

Paikkatiedon hallinnointi visuaalisessa muodossa tapahtuu karttatasojen avulla. Karttatasot toimivat samaan tapaan kuin graafisen ohjelmiston layerit mahdollistaen erilaisen datan visualisoinnin ja vertailun päällekkäin. Näin paikkatietojärjestelmillä voidaan katsoa maailmaa erilaisten ”linssien” läpi ja hahmottaa suhteita ja riippuvuuksia.

Sijaintitieto ja ominaisuustieto

Paikkatietojärjestelmissä käytettävän datan ominaisuuksiin kuuluvat koordinaatistoon sidottu sijaintitieto (x,y) ja ominaisuustieto (metadata). Yhdistettynä spatiaalisen datan eli paikkatiedon ominaisuustietoihin tietoa voidaan hyödyntää tietojärjestelmissä erilaisilla käyttötavoilla, visualisoinneilla ja analyyseillä.

Kartat

Tyypillisessä esimerkissä alueen paikkatiedoista luodaan kartta antamalla tieviivoille oma väriarvonsa perustuen tien kokoluokkaan, pistemuotoisille kohteille kuten nähtävyyksille omalla objektilla kuvattu pisteensä perustuen nähtävyyden tyyppiin ja kaupunkialueille nimet perustuen postinumeroalueiden ominaisuustietoon. Kolmannessa kuvassa visualisoidaan reaaliaikainen ruuhkatilanne perustuen autojen navigaattoreiden lähettämään dataan, jolloin pistemäinen tieto yleistetään viivoiksi.

Lisää esimerkkejä paikkatiedon käyttökohteista kohdassa esimerkkejä paikkatiedon käytöstä.

Paikkatietoammattilaiset ja metodit

Johtuen paikkatietojärjestelmien erityispiirteistä paikkatieto-konseptin hyödyntäminen vaatii omaa ammattiosaamistaan. Tyypillisiä osaamisalueita ovat maantieteen ja maanmittauksen osaaminen, joka tuo metodeja ilmiöiden tutkimiseen alueellista näkökulmasta. Lisäksi toiminnan kehittämiseksi käytännössä vaaditaan paikkatietoratkaisujen teknistä erityisosaamista.

Paikkatietolaitteet

Laitteilla on merkittävä rooli paikkatietojärjestelmien hyödyntämisessä. Loppukäyttäjien kannalta erityisesti paikkatiedon mobiilikäyttö yhdistettynä GPS-paikantimien yleistymiseen on lisännyt paikkatiedon mahdollisuuksia ja käyttöä valtavasti sekä tiedon tuottamisessa että hyödyntämisessä.

Johannes Puro, ite wiki oy

SWOT-analyysi

Vahvuudet

 • Tiedon visualisointi ja karttapohjainen hallinta

 

GIS-tiedon-hallinta

 

 • Tiedon yleistäminen

Paikkatiedon Karttapohjaiselle tiedonkäsittelylle paikkatietojärjestelmissä ja karttapalveluissa on tyypillistä, että tietoa yleistetään ymmärrettäväksi. Paikkatiedon keinoin siis luodaan ymmärrettäviä malleja todellisen maailman ilmiöistä ja mahdollistetaan näin niiden ymmärtäminen.

Ajatellaan esimerkiksi julkisen liikenteen tiedon välityksen ja analysoinnin mahdollistavaa karttapalvelua. Jos kaupunki esitettäisiin ilmakuvalla, lukija ei välttämättä hahmottaisi missä keskeiset tiet kulkevat ja alueet sijaitsevat. Kun keskeiset tiet yleistetään kartalle tietyllä visualisoinnilla, joka tuodaan esiin käyttöliittymällä kontrastin ja kirkkauden avulla, katsoja pystyy hahmottamaan reittien kulun ja tekemään tulkintaa ja havaintoja ympäristöstä.

GIS-tiedon-visualisointi

 

Sama pätee alueisiin. Koska paikkatiedolla tuetaan liikkumista erityisesti liikenteen reittejä pitkin erilaiset metsä- ja vapaa-ajan alueet kannattaa yleistää ja kuvata tietyllä yhtenäisellä sävyllä ja kenties paikannimellä. Jos katsoja alkaa tulkitsemaan ilmakuvasta sitä, mistä alueesta on kyse, aikaa tuhraantuu ja lukija saattaa tehdä väärän tulkinnan. Todellisen maailman yleistäminen ja yksinkertaistaminen helpommin luettavaksi siis auttaa hahmottamaan todellisuutta. Tämä kyky arvioida prosessia paikkatiedon näkökulmasta ja valita toteutukseen parhaiten prosessia ja käyttäjää tukeva luokittelu, yleistystaso, tietolajit ja toteutus on aivan paikkatieto-osaamisen ydintä.

Kun esimerkkiä jatketaan tuomalla julkisen liikenteen paikkatiedot järjestelmään, saadaan toinen esimerkki tiedon yleistämisen voimasta. Jos esimerkiksi koko tuhansien bussien liikkeet kuvaava aikatauludata tuotaisiin excel-muodossa matkustajalle, hänen olisi vaikea tehdä tulkintaa eri reittivaihtoehdoista. Kun reitit sen sijaan yleistetään viivoiksi, jotka visualisoidaan käyttäjälle ymmärrettävästi, hän pystyy hahmottamaan niiden kulun ja tekemään oikean valinnan.

 • Sijaintiin pohjautuvat paikkatietoanalyysit

HSL-reittiopas-karttapalvel

Visualisoinnin lisäksi paikkatietoon perustuen voidaan tehdä erilaisia laskennallisia analyysejä, jotka olisivat mahdottomia toteuttaa puhtaasti ihmisen kapasiteetilla. Ajatellaan esimerkiksi reittioppaan reittihakua, jossa voidaan hetkessä määrittää matka pisteestä toiseen tiettynä ajankohtana, valituilla kulkuvälineillä ja tietyllä kävelynopeudella. Reittiopas pystyy suorittamaan meille laskennallisen analyysin ja tarjoamaan visuaalisen tuloksen matkustusvaihtoehdoista perustuen aikatauludataan. Analyysejä voidaan tuottaa kasvavasti myös reaaliaikaiseen tilanteeseen perustuen, joka välittyy kulkuneuvoista paikannukseen perustuen.

Yleisenä esimerkkinä paikkatietoanalyyseistä toimivat alueista tuotettavat teemakartat, joilla visualisoidaan tietyn alueen äänestysaktiivisuus tai ehdokaskannatus.

Vaalikartta

 • Toiminnan hahmotus eri mittakaavatasoilla

Paikkatietojärjestelmien vahvuuksiin kuuluu se että spatiaalista dataa voidaan hallinnoida ilmiön mittakaavaan sopivalla tasolla. Ajatellaan esimerkiksi globaalia yritystoimintaa, joka tapahtuu toimipisteissä eri mantereilla. Paikkatietojärjestelmä mahdollistaa zoomaamisen ulos niin pienelle mittakaavatasolle, että yksittäiset mantereet erottuvat. Tällä mittakaavatasolla yksittäisten puistojen, kaupunkien tai kuntien visualisoiminen toisi liikaa kohinaa käyttöliittymään. Siksi paikkatietoa käyttäessä onkin järkevää käsitellä tietoa niin ylätasolla, että ainoastaan mantereiden muodot ja tärkeimmät tiedot, kuten mantereiden nimet kuvataan.

Sama organisaatio toimii kuitenkin myös paikallistasolla eri sijainneissa ja sillä voi olla esimerkiksi tarkan tason asiakasdataa tai esimerkiksi infraa, jota se hallinnoi paikkatietojärjestelmällä.

GIS-mittakaava

Tällöin paikkatietojärjestelmä mahdollistaa hyvinkin yksityiskohtaisen tiedon visualisoinnin esimerkiksi kaupunki- tai korttelitasolla, jolloin paikallisia tietoja voidaan hallinnoida hyvinkin tarkasti. Esimerkiksi yrityksen kiinteistön hallinnointi ei onnistuisi mitenkään pienellä mittakaavatasolla, joten ”syvemmälle” zoomaaminen on välttämätöntä. Ajatellaan infrastruktuurin, esimerkiksi taloyhtiöiden roskisten hallinnointia. Jo yhdessä korttelissa on lukuisia kohteita, joiden huoltotilanne täytyy pystyä tunnistamaan.

 • Tilannekuvat

Paikkatiedon visualisointi mahdollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan luonnin organisaation tilanteesta. Tilanne voi perustua esimerkiksi työntekijöiden raportointiin tai eri aikoina kerättyyn dataan. Yksi tyypillisimpiä käyttötapoja on kuitenkin reaaliaikaisen tilannekuvan luominen perustuen Gps-paikannukseen. Näin esimerkiksi autojen liikkeet voidaan esittää reaaliajassa ja tehdä oikeita ratkaisuja tilannekuvaan perustuen.Tilannekuva-GIS

 • Tiedon visualisointi aikaan perustuen

Spatiaalisen eli sijaintiaspektin lisäksi paikkatietojärjestelmien potentiaaliin lukeutuu mahdollisuus tarkastella tietoa aika-akselilla, eli temporaaliseen tietoon perustuen. Luonnollisesti mihin tahansa tieto voidaan liittä päivämäärä ja aika, mutta nimenomaan paikkatietojärjestelmien mahdollisuus visualisoida tietoa eri ajankohdista tuo tiedonkäyttöön lisäarvoa.

Location-intelligence-Tempo

Yksinkertaisessa esimerkissä visualisoidaan pistemuodossa eri viikkoina syntyneet kaupat perustuen asiakkaiden toimipisteiden sijaintiin. Näin saadaan luotua tilannekuvia myynnin alueellisesta jakautumisesta eri aikoina. Mahdollisuuksiin lukeutuu myös mm. animaation rakentaminen kuvaamaan muutossuuntaa, sekä eri aikoina kerätyn datan mukaan ottaminen analyysiin. Näin voidaan tutkia esimerkiksi, mikä on muutossuunta vuositasolla ja viikkotasolla

Heikkoudet

 • Tiedon vääristyminen

Koska maapallo on pallonmuotoinen, paikkatietojärjestelmissä joudutaan mallintamaan pallonmuotoa projektioilla. Tällöin ainoastaan objektien pinta-alat, kulmat tai etäisyydet voivat olla samaan aikaan paikkansapitäviä. Toisin sanoen, paikkatietojärjestelmät vääristävät usein todellisuutta. On sanottu, että ainoastaan karttapallo pystyy tarjoamaan oikeellisen kartan maapallosta, ja jotkut paikkatietojärjestelmät, kuten Google Earth hyödyntävätkin pallonmuotoista projektiota.

Paikkatiedon käytön kannalta onkin keskeistä valita prosessille sopiva projektio ja sitä kautta oikea esitystapa joka vääristää käsiteltävää ilmiötä mahdollisimman vähän.

 • Ohjelmistojen haasteet

Paikkatietojärjestelmät, nimenomaan järeämmät työasema-ohjelmistot, tuntuvat kaatuvan usein ja niiden käyttö voi aiheuttaa päänvaivaa organisaatiossa.

 • Haasteet datan käsittelyssä

Paikkatietodatan käsittelyyn liittyy useita haasteita. Suuret datamäärät vaativat paljon kapasiteettia. Datamäärän visualisointi voi olla mahdoton tehtävä, jos datamäärä nousee liian suureksi.

Virheet datan keräämisessä ja ylläpidossa voivat myös aiheuttaa päänvaivaa. Esimerkiksi tieto siitä, mihin eri tietojen sijainti perustuu, voi olla vaikeaa ylläpitää.

 • Käytettävyys

Työasemapaikkatietojärjestelmät tarjoavat suuren määrän toimintoja, mikä aiheuttaa haasteita käyttöliittymän helppokäyttöisyydelle. Jos GIS-ratkaisu taas toteutetaan räätälöitynä karttapalveluna, toiminnot ovat tyypillisesti niin helppokäyttöisiä, että järjestelmä pystytään jalkauttamaan mihin tahansa organisaatioon. Tällöin kuitenkin mikä tahansa muutos vaatii ohjelmistokehitystä.

Mahdollisuudet

 • Sisätilapaikannus

Sisätilapaikannus voisi tuoda paikkatiedon etuja, joista olemme jo tottuneet hyötymään pienemmillä mittakaavatasoilla, sisätiloissa toimintaan.

 • Paikkatiedon integroituminen laajasti uusiin prosesseihin ja tätä kautta konseptin hyötyjen laaja leviäminen

Uhat

 • Paikkatiedon arvon ennakkoon osoittamisen haasteellisuus

Paikkatiedon hyödyntäminen tuntuu suorastaan itsestäänselvyydeltä tilanteissa, joissa paikkatietoa on jo totuttu käyttämään. Palveluiden hakeminen googlen karttapalvelusta tuntuu itsestään selvältä tavalta hakea tarjontaa, mutta vain kymmenen vuotta sitten palvelua ei ollut olemassakaan. Paikkatiedon mukanaan tuoma visuaalinen käyttöliittymä tuo valtavasti arvoa tiedon käsittelyyn, mutta tyypillisesti tämä arvo hahmotetaan vasta sitä mukaa, kun konsepti otetaan käyttöön. Tälle arvolle on myös hankalaa laskea ennakkoon tarkkaa hintalappua.

 • Paikkatietojärjestelmien pelko

Teknologiaan perehtyminen ja sen käyttöönotto aiheuttaa ylipäänsä usein kielteisiä reaktioita. Paikkatietoratkaisut eroavat muista tietojärjestelmistä omien erityispiirteidensä vuoksi ja ovat siksi joillekin sitäkin vaikeammin lähestyttäviä.

 • Historian taakka

Paikkatietojärjestelmiä on hyödynnetty perinteisesti maantieteellisen tutkimustyön teossa ja esimerkiksi kaupunkien infrastruktuurin hallinnoinnissa ja suunnittelussa. Paikkatiedon potentiaali on jäänyt osittain hyödyntämättä historian taakan vuoksi; GIS-palveluja voitaisiin hyödyntää laajasti erilaisissa toiminnoissa, mutta konseptin vieminen ei ole ongelmatonta.

 • Osaamisen puute

Paikkatietoratkaisut ja karttapalvelut voivat vaatia käytöltään erikoisosaamista. Tällöin hankkija joutuu arvioimaan, joutuuko hän rekryämään substanssin ammattilaisia omaan organisaatioon, vai ulkoistaako paikkatieto-osaamisen ja toteutukset muualle. Osaajien pieni määrä nostaa rimaa. Jos ajatellaan esimerkiksi webkehitystä, tilaaja tietää pystyvänsä rekryämään osaajia tai löytävänsä muita kumppaneita jatkamaan

Johannes Puro, ite wiki oy

Toteutustapoja ja ratkaisumalleja

Paikkatiedon hyödyntämisen liiketoiminnan kehittämisessä voi jakaa ylätasolla työasemaohjelmistojen käytön ja räätälöidyn karttapalvelun välille.

Työasemaohjelmistot

Työasemaohjelmistot ovat joko Open Sourcena käytettäviä tai maksullisia paikkatietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat laajasti erilaisten toimintojen käytön. Paikkatietojärjestelmillä voi esimerkiksi lisätä tietolajeja, käsitellä paikkatieto-aineistoja ja tehdä analyysejä ja karttoja.

Järeät, työasemalta käytettävät paikkatietoohjelmistot kuten Esrin ArcGIS, Mapinfo, QGIS ja Udig ovat tyypillisesti pienen osan organisaatiosta käytössä ja toiminnallisuutta ei jaeta muille käyttäjille. Käyttäjät ovat tyypillisesti paikkatietoammattilaisia tai vähintään saaneet koulutusta paikkatietojärjestelmien käytössä.

Quantum-GIS

Kuvankaappaus QGIS työasemaohjelmiston ominaisuustietotaulusta ja käyttölittyymästä

 

Räätälöity karttapalvelu

Yleisin paikkatiedon käyttötarkoitus on organisaation toimintaan räätälöidyn karttapalvelun toteutus. Usein selaimessa tai applikaatiossa välitetty karttapalvelu tarjoaa paikkatiedon helppokäyttöisessä muodossa, jolloin potentiaalisten loppukäyttäjien määrä on erittäin suuri.Fonectan-karttapalvelu

Fonectan karttapalvelu tarjoaa paikkatietotoiminnot helppokäyttöisenä karttapalveluna

B2b organisaatioissa mielenkiintoista on paikkatiedon tuominen organisaation sisäisiin prosesseihin integroimalla sisäiset tietojärjestelmät paikkatietoratkaisuun. Mahdollisuuksiin lukeutuu myös räätälöidyn, usein selaimessa toimivan GIS-sovelluksen rakentaminen, joka voi tarjota työasemaohjelmistojen tapaan laajasti toimintoja, mutta hyödyntäen karttapalveluiden käytettävyyttä.

Sovellukset ja Applikaatiot, jotka hyödyntävät paikkatietoa

Paikkatietotoiminnallisuuden saa helposti käyttöön jos ohjelmistotarjoaja on rakentanut valmiin sovelluksen tukemaan tiettyä prosessia. Yksinkertaisina esimerkkeinä toimivat kuluttajille suunnatut appliaatiot, kuten mobiilit reittioppaat tai ravintolaoppaat. Samaan tapaan myös b2b prosesseihin kehittyy jatkuvasti uusia sovelluksia, joilla voi luoda tehokkuutta ja kilpailuetua. Työsuhdeautomatkojen raportointi ja työyhteisöä liikkumaan innostava sovellus toimivat esimerkkeinä helppokäyttöisistä b2b paikkatietosovelluksista

Johannes Puro, ite wiki oy

Esimerkkejä paikkatiedon käyttökohteista ja -tapauksista

Tutkimustyö

-Ympäristön tutkimukseen keskittyvä organisaatio pitää kirjaa näytteistä ja ympäristön tilan kehittymisestä työasemaohjelmistolla. Ratkaisu mahdollistaa mm. eri aikoina tehtyjen havaintojen vertailun ja muun datan, kuten väestönkehityksen ja liikenteen vertailun suhteessa ympäristön tilaan.

Kauppa

-Kaupan alan iso toimija seuraa asiakastietoihin perustuen väestön määrää ja tyyppiä alueellisesti. Tietoa hyödyntäen arvotetaan uusien kauppakeskusten potentiaalisia sijainteja. Järjestelmässä yhdistyy asiakastieto, tilastokeskukselta hankittu tieto väestöstä ja tonttien hintataso. Työtä tehdään monipuolisella paikkatietojärjestelmällä ammattilaisten, esimerkiksi maantieteilijöiden toimesta joko organisaation sisällä tai ulkopuolelta ostettuna konsultointina. Kauppaketjuun kuuluvien liikkeiden sijaintitietoa jaetaan asiakkaille julkisella karttapalvelulla, jolta asiakkaat voivat luokitella esimerkiksi tietyn tyyppiset liikkeet, kuten ravintolat tai vaateliikkeet ja saada tietoa lähimmistä liikkeistä ja niiden tarjouksista.

-Kauppa hyödyntää myös markkinoinnissa sosiaalisen median palvelua, jolla kuluttajat raportoivat tyytyväisyyttään palvelutasoon ja arvioivat liikkeitä. Kauppa pystyy esimerkiksi kohdistamaan kampanjan reaaliajassa tietylle käyttäjäkunnalle ja keskustelemaan potentiaalisten asiakkaiden kanssa mediassa.

Kaupunkisuunnittelu

-Kaupungin rakennusvirasto ja kaupunkisuunnittelun tekijät välittävät ja hallinnoivat tietoa kaupungin infran sijainneista ja tilasta ja käsittelevät esimerkiksi kaavaan tulevia muutoksia paikkatietojärjestelmällä. Tieto välitetään kaupunkilaisille helppokäyttöisenä karttapalveluna, jolla kuvataan asukkaille esimerkiksi kaavaan tulevista muutoksista. Asukkaat voivat hyödyntää palvelua myös suunnitelmien kommentointiin ja voivat välittää suunnittelijoille tietoa kaupungin ongelmakohdista.

Huolto

-Kiinteistöjen huoltoon erikoistunut yritys hyödyntää kuskien matkapuhelimien gps-signaalia visualisoidakseen reaaliaikaisen tilannekuvan. Asiakastyöt jaetaan perustuen autojen sijainteihin ja ylimääräistä ajoa pystytään välttämään. Kuskit raportoivat oman älypuhelinsovelluksensa avulla siitä, minkälaisesta ajosta on kyse. Esimerkiksi kun aloitetaan tietyn kiinteistön auraaminen tehty työmäärä ja alue tallentuu tarkalleen. Näin asiakasta pystytään laskuttamaan todelliseen työmäärään perustuen ja prosessiin tulee läpinäkyvyyttä. Työtapahtumien tiedot tallentuvat tietojärjestelmään, johon pohjautuen arvioidaan tulevaa resurssien tarpeen kehittymistä. Vertailussa hyödynnetään mm. edellisen vuoden työmäärää ja säätietoa ja pystytään varautumaan tulevaan tarpeeseen perustuen.

Logistiikka

-Rekkakuski ajaa reittinsä navigaattorin antamaan tietoon perustuen. Navigaattori vaihtaa reittisuunnitelmaa perustuen ruuhkatilanteeseen. Ruuhkatilanne välittyy perustuen muiden kuljettajien navigaattoreiden tietoihin. Ohjelmiston hyödyntämä korkeusmalli kertoo kuljettajalle milloin on tulossa suuri ylämäki, jolloin kuski pystyy kiihdyttämään mäkeen ennakkoon ja säästämään bensaa.

Liikenne

Reittiopas mahdollistaa matkustamisen keston, päästöjen ja terveysvaikutuksen arvioinnin eri kulkupeleillä. Loppukäyttäjä voi näin analysoida sopivinta julkisen liikenteen reittiä, yksityisautoilun reittiä ja kustannusta, sekä kevyen liikenteen vaihtoehtoa. Palveluun voi lisätä karttatasoiksi yhteisön lisäämiä ja suosittelemia mielenkiinnonkohteita.

Media

Verkossa toimiva media luokittelee palvelut karttatasoiksi ja helpottaa kuluttajille sopivien tarjoajien löytämisen. Palvelun mobiiliapplikaatio auttaa navigoimaan kaupungissa ja myös kauppakeskuksen sisätiloissa.

Hakukone mahdollistaa hakemisen myös kartalta, jolloin hakutulokset visualisoituvat erityisesti alueelliseen esiintymiseen perustuen.

Terveydenhuolto

Ambulanssit ohjataan kohteeseen perustuen yksikköjen sijainnin tilannekuvaan. Kertyvää dataa hyödynnetään toimipisteiden ja yksiköiden sijoittelussa, jolloin hätätilanteissa voidaan taata eri alueille tehokas pääsy ja pystytään tunnistamaan riskit.

Sairaalan sisätiloissa seurataan arvokkaiden laitteiden kulkua sisätilapaikannukseen perustuen. Kun potilas tarvitsee apua, tai jos esimerkiksi dementiapotilas pyrkii poistumaan sairaala-alueelta, hoitajat saavat hälytyksen ja tietoa potilaan sijainnista sisätilakartalla.

Infrastruktuurin hallinta

Ulkomainostoimisto suunnittelee kampanjoita paikkatietojärjestelmällä. Tulevista kampanjoista välitetään tietoa asiakkaille extranet sovelluksella. Kampanjamainosten huolto ja vaihtaminen opastetaan applikaatiolla, josta huoltomiehet tietävät vaihdettavat kohteet ja sen, mikä kampanjamainos tulee mihinkin paikkaan.

Kiinteistöala

Kiinteistövälityssivusto kertoo kuluttajalle asuntoa ympäröivistä kohteista kuten kouluista ja kirjastoista. Asiakas voi myös hakea asuntoja karttapalvelulla sijaintiin perustuen. Kiinteistöpalvelu visualisoi kuluttajalle myös keskimääräiset neliöhinnat ja myyntiajat alueittain. Kiinteistövälittäjä käsittelee karttapalvelussa toteutuneiden kauppojen dataa ja voi esittää tietoa hintatasosta mobiilisti neuvottelutilanteessa.

Peliteollisuus

Mobiilisti pelattava peli tapahtuu todellisessa maailmassa rinnakkaistodellisuudessa. Pelaajat voivat mitellä eri sijaintien kuninkuudesta, eli peli on luonut eräänlaisen karttapohjaisen rinnakkaistodellisuuden jota pelaajat hyödyntävät.

Johannes Puro, ite wiki oy

Paikkatietoyrityksiä

Tyypillisiä paikkatietoyrityksiä ovat:

 • Globaalit karttapalveluiden ja aineistojen tarjoajat, joiden teknologiaan paikkatietoratkaisuja perustetaan.
 • Paikkatietojärjestelmiä työasemasovelluksina tarjoavat globaalit ohjelmistotalot ja avoimen lähdekoodin yhteisöt.
 • erikokoiset integraattorit, jotka toimivat asiakasrajapinnassa ja pyrkivät edistämään paikkatiedon käyttöä hyödyntäen olemassaolevia teknologioita ja huomioiden asiakaskohtaiset tarpeet.
 • Karttojen valmistukseen erikoistuneet yritykset ja yksiköt.
 • Paikkatietolaitteiden, kuten gps-laitteiden valmistajat.
 • Paikkatietoa sovelluksessaan hyödyntävät sovellus- ja ohjelmistotarjoajat.
 • Analyysejä tuottavat konsulttitalot.

Paikkatiedon tarjoajayritykset

Paikkatiedon tarjoajayritykset ite wikissä

Paikkatiedon tarjoajayritykset

Paikkatiedon referenssitoteutukset

Paikkatiedon julkaisut

Paikkatietoyritysten esittelyjä

Yritykset esitellään siinä järjestyksessä, kun ne tuottavat artikkelin artikkeliin liittyvästä tarjonnastaan liiketoiminnan digitalisoinnin wikiin.

Spatineo

Spatineo tehostaa paikkatietoinfrastruktuuria vaivattomalla, pilvipohjaisella analytiikalla.

Spatineo on eurooppalainen paikkatietopalveluiden laadunvarmistuksen asiantuntijayritys, jolla on vahva osaamispohja INSPIRE- ja OGC-standardeista. Spatieno visiona on olla luottokumppani paikkatiedon tuottajille ja käyttäjille. Spatineo tarjoaa kolme helppokäyttöistä, web-pohjaista ratkaisua paikkatietoinfrastruktuurin laadunvarmistukseen. Spatineon tuotteiden avulla palveluntarjoajat voivat seurata ja raportoida paikkatietopalveluidensa toimintaa ja käyttöä, testata niiden suorituskykyä sekä tehostaa paikkatietojen hyödyntämistä organisaatioissaan.

Spatineo Monitor antaa täyden näkyvyyden paikkatietopalvelusi saatavuuteen, laatuun ja käyttöön sekä tiedon palvelun teknisestä yhteensopivuudesta OGC- ja Inspire-vaatimusten kanssa.

Spatineo Performance testaa paikkatietopalvelusi suorituskyvyn.

Spatineo Roadmap arvioi organisaatiosi paikkatietokypsyyden nykytason ja asettaa tulevaisuuden kehittymistavoitteet paikkatietoinfrastruktuurin tehokkaammaksi hyödyntämiseksi organisaatiossasi.

Spatineon ite wiki profiili

Spatineon kotisivut

Citynomadi Oy
Citynomadi Oy:n mobiili- ja web-palvelun avulla yritykset ja julkisen sektorin toimijat voivat sekä kerätä että tarjota paikkaan sidottua tietoa.

Citynomadin palvelu on monimuotoinen ja  kehittynyt asiakkaiden kanssa yhteistyössä helposti skaalautuvaksi: elämyksellinen teemareitti sopii matkailulle, pelillinen oppimisreitti koulutukseen, strukturoitu karttapohjainen lomake ympäristötiedon keräämiseen, monimediareitti kulttuuritarjontaan sekä tapahtumatieto tapahtumakartoilla esitettäväksi. Citynomadi käsittelee kartalla sijaitsevia kohteita luovasti, ja palvelun tilaajat voi itsenäisesti päivittää, muokata, laajentaa ja lisätä interaktiota karttasisältöönsä.

Citynomadi rikastaaa karttoja myös avoimen rajapinnan tietosisällöillä. Citynomadin mobiili- ja websovellus on julkaistu 6:lla kielellä, ja sisältöä tarjotaan vielä laajemmin, sillä sovellus ja siinä esitettävä sisältö ovat riippumattomia toisistaan.

Citynomadin mobiilisovellus on haettavissa maksutta osoitteessa app.citynomadi.com ja web-palvelu on käytettävissä osoitteessa www.citynomadi.com

Dimenteq

Dimenteq on erikoistunut paikkatiedon hyödyntämiseen erilaisten liiketoimintojen ja palveluiden kehittämisessä

Dimenteqin ite wiki profiili

Dimenteqin kotisivut

 

Sito Tietotekniikka

Sito on usean paikkatieto-osaamista vaativan, erityisesti julkisen sektorin prosessien konsultoinnin tarjoaja. Siton repertuaariin kuuluvat mm.  Infran, liikenteen, logistiikan, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden tarjonnat. ’

Siton ite wiki profiili

Siton kotisivut

 

ESRI Finland

ESRI (Environmental Systems Research Institute) on vuonna 1969 perustettu paikkatieto-ohjelmistoja, koulutusta, analyysipalveluja ja projekteja tarjoava yritys. Myös Suomessa toimiva ESRI perustaa tarjontansa omaan, maksulliseen tuoteperheeseen johon lukeutuvat sekä työasemaohjelmistona, että web-GIS-palveluna toimiva ArcGIS-tuoteperhe.

Esrin ite wiki-profiili

ESRI Finlandin kotisivut

CGI Suomi

CGI Suomen paikkatietoyksikkö tuottaa projekteja, paikkatietojärjestelmiä, karttapalveluita ja paikkatietoaineistoja.

CGI Suomen ite wiki profiili

CGI Suomen kotisivut

Pitney Bowes

Pitney Bowes kehittääMapinfo paikkatieto-ohjelmistoja

Pitney Bowesin ite wiki-profiili

Pitney Bowesin kotisivut

 

Karttakeskus

Karttakeskus tarjoaa karttoja, paikkatietoaineistoja, paikkatietoprojekteja ja karttapalveluita.

Karttakeskusksen ite wiki profiili

Karttakeskuksen kotisivut

 

Autodesk

Monikansallinen 3d-suunnitteluun erikoistunut ohjelmistoyritys, joka tuottaa AutoCAD- ja muita ohjelmistoja erilaisiin suunnittelutöihin.

Autodeskin ite wiki profiili

Autodeskin kotisivut

 

Aiheesta muualla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaa