Asiakkuudenhallinta CRM

Asiakkuudenhallinta (CRM) on termi, joka viittaa käytäntöihin, strategioihin ja tekniikoihin, joita yritykset käyttävät hallitakseen ja analysoidakseen asiakasvuorovaikutusta ja -tietoja koko asiakkuuden elinkaaren ajan. Asiakkuudenhallinnassa yhdistyy asiakaslähtöinen ajattelutapa sekä tietojärjestelmät.Asiakkuudenhallinnan päämääränä on parantaa liikesuhteita asiakkaiden kanssa, asiakasuskollisuuden säilyttäminen ja myynnin kasvun ajaminen. Asiakkuudenhallintajärjestelmät on suunniteltu kokoamaan tietoa kaikissa kanavissa, joissa asiakas ja yritys kohtaavat. Näitä voivat […]

Lue lisää

BI (Business intelligence) ja raportointi

Business Intelligence (BI) on yrityksen suorittamaa systemaattista tiedon hankintaa, tallennusta ja analysointia. BI käsittää joukon tekniikoita ja työkaluja, joiden avulla raakadata muutetaan liiketoiminnan tarkoitusperiä palvelevaksi mielekkääksi ja hyödylliseksi tiedoksi. Business Intelligence teknologiat pystyvät käsittelemään suuria määriä eriformaattista tietoa, auttaen tunnistamaan, kehittämään ja luomaan uusia strategisia liiketoimintamahdollisuuksia. BI:n keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa suurten tietomäärien tehokas tulkitseminen. […]

Lue lisää

Business Intelligence -ohjelmisto

Business Intelligence (BI) eli liiketoimintatiedon hallinta viittaa yrityksen suorittamaan liike-elämän tietojen hankintaan, tallennukseen ja analysointiin. BI-teknologiaan voi sisältyä sekä ulkopuoliseen tietoon kohdistuvaa toimintaa kuten kilpailijaseurantaa ja teknologiaseurantaa, että yrityksen sisäisen datan analysointia ja seurantaa. Business Iintelligence -informaation tarkoituksena on kerätä yrityksen johtamiseen ja toimintaan tarvittava keskeinen tieto, käsitellä ja jalostaa se, jakaa se tarvitsijoille ja […]

Lue lisää

Data Centers in Finland – Konesalit Suomessa

Datakeskus eli palvelinkeskus (myös Data center tai konesali) on huone tai rakennus, joka on omistettu suuria määriä dataa käsitteleville tietokoneille ja niiden oheislaitteille. Pieniä palvelinkeskuksia tavataan kutsua myös serverihuoneiksi (server room). Datakeskukset voivat olla yksittäisten organisaatioiden yksityisiä palvelinkeskuksia tai kaupallisia tai yhteiskäyttöisiä konesaleja, joissa käsitellään useamman toimijan dataa. Liiketoiminnan it-palveluissa konesaleja tarvitaan pyörittämään keskeisiä järjestelmiä […]

Lue lisää

Hankinta

Toimiakseen yrityksen on tyypillisesti paitsi myytävä tuotteitaan ja palveluitaan, myös tehtävä omia hankintoja. Hankintoihin kuuluvat mm. raaka-ainehankinnat, palveluhankinnat, varastojen ja toimittajien hallinta, sopimukset. Hankinnan tarjontoihin kuuluvat esimerkiksi hankinnan ja sopimushallinnan järjestelmät ja ohjelmistot.   Hankinta tarjoajayritykset Hankinta tarjoajayritykset ite wikissä Hankinta tarjoajayritykset  Hankinta-referenssitoteutukset  Hankinta julkaisut

Lue lisää

HR (Human Resources) – Henkilöstöhallinto

Henkilöstöjohtaminen (HRM, tai yksinkertaisesti HR) on funktio organisaatioissa, joka on suunniteltu maksimoimaan työntekijän suorituskykyä työnantajan palveluksessa ja siten parantamaan työnantajan strategisia tavoitteita. HR koskee ensisijaisesti ihmisten johtoa organisaatioissa, keskittyen erityisesti yrityksen menettelytapoihin ja käytäntöihin. HR osastot ja yksiköt organisaatioissa suorittavat tyypillisesti useita toimintoja, kuten työntekijöiden rekrytoinnin, työsuhteen elinkaaren hallinnan, koulutuksen ja kehittämisen, työajan seurannan, suorituksen […]

Lue lisää

Jakamistalous

Jakamistalous (eng. sharing economy) viittaa yhteisölliseen talouteen, jossa hyödykkeet lainataan, vuokrataan tai jaetaan yksityishenkilöiden tai organisaatioiden välillä niiden ostamisen sijasta. Jakamistaloudesta käytetään myös muita rinnakkaisia termejä, kuten vertaistalous, vaihdantatalous ja välitystalous. Jakamistalous on tuore ilmiö ja liike, joka pyrkii yhdistämään digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet vanhoihin yhteisöllisiin toimintatapoihin. Alustatalous on tiiviisti yhteydessä jakamistalouteen, sillä digitaaliset alustat […]

Lue lisää