Integraatioilla saadaan tietojärjestelmät keskustelemaan keskenään. Integraatiosta käytetään myös yleisesti nimitystä liittymä. Englanniksi EAI (Enterprise Application Integration). Ratkaisumalleja on useita (esim. Point-to-Point-integraatio, Hub-and-Spoke-integraatio ja palveluihin perustuva SOA, jota voidaan pitää enemmän suunnittelutapana). Integraatioiden toteutukseen vaikuttavat lähde- ja kohdejärjestelmien rajapinnat sekä käytettävät tietovarastot ja integraatioalustat.

Organisaation integraatiotarpeet lähtevät usein liikkeelle siitä, että käytössä on eri järjestelmiä, joita ei ole tehty toimimaan keskenään. Liiketoimintaprosessien ja kokonaiskuvan kannalta esimerkiksi päätöksentekoon tarvittava tieto sijaitsee eri järjestelmissä, jolloin muodostuu informaatiosiiloja. Toisaalta, tiedon tulisi olla yhdenmukaista järjestelmästä riippumatta.

Kun aikaisemmin päätöksentekoon ja prosessien suorittamiseen liittyvä tieto on siirretty järjestelmästä toiseen ihmiskäsin, ohjelmistojen välisellä integraatiolla ratkaistaan tiedonsiirron ongelmia ja poistetaan järjestelmien välisiä informaatiosiiloja.

Kirjoittaja: Flashnode Oy

Erityispiirteitä

Rajapinnat

Integraatiot ja tiedonsiirto toteutetaan ohjelmointirajapintojen kautta, ne toimivat eräänlaisina ovina järjestelmiin.

Haastavan integraatioista tekee, että kokonaisuuden kannalta parhainta ratkaisua voi olla haastava löytää järjestelmien lisääntyessä ja käyttötapojen- ja tarpeiden muuttuessa.

Toinen haaste liittyy rajapintoihin, jotka mahdollistavat integraation. Rajapinnat vaihtelevat ohjelmistosta riippuen – ne voivat olla sisäänrakennettuja, asennettuja lisäkomponentteja tai itse tehtyjä liittymiä. Osasta järjestelmistä rajapinnat puuttuvat kokonaan. Integraatioratkaisujen kannalta tärkeää onkin, että rajapintojen avoimuus ja dokumentointi paranee.

Kirjoittaja: Flashnode Oy

 

Toteutustapoja ja ratkaisumalleja

Integraatioiden toteutukseen on useita malleja, jotka soveltuvat organisaatiosta ja tarpeesta liittyen paremmin kuin toiset. Toteutustapaa puntaroidessa on hyvä miettiä, liittyykö integraatiotarve halusta kehittää organisaation sisäisiä vai ulkoisia prosesseja. Yleensä kuitenkin organisaation ulkoisten prosessien kehittäminen tulee ajankohtaiseksi viimeistään huomenna.

Toteutustavan valinta tulisi ensisijaisesti perustua liiketoiminnan tarpeisiin: Mikä ratkaisu tukee parhaiten liiketoiminnan tavoitteita?

Kysy ainakin nämä kysymykset

 • Kuinka monta järjestelmää integroidaan?
 • Kasvaako integraatioiden tarve tulevaisuudessa? (Otetaanko käyttöön uusia järjestelmiä?)
 • Miten tärkeää skaalautuvuus on?

Koska integraatio muodostuu aina vähintään kahden tietojärjestelmän välille, integraatiossa määritetään tarkasti millaista tiedonsiirtoa järjestelmien välillä tapahtuu ja miten.

 • Mitä tietoja luovutetaan ja missä muodossa per tietojärjestelmä?
 • Mitä tietoja vastaanotetaan ja missä muodossa per tietojärjestelmä?
 • Mitä tietomuunnoksia tehdään siirron aikana ja missä vaiheessa?
 • Mitä muita sääntöjä integraatioon liittyy (ajastukset, triggerit tiedonsiirrolle, tiedon rajaukset, lisäykset, poistot ja siirtoihin liittyvä automaattinen viestintä)
 • Miten tiedonsiirron laaduvarmistus toteutuu (integraation toimivuuden valvonta, datan laadun valvonta, salaukset)?

[1] Suora lainaus Eeva Melama, Integraatiot rakennetaan business-ajattelulla, 2015

 

Erilaiset integraatiomallit

On-premises-järjestelmien väliset integraatiot:

Esimerkiksi yrityksille rakennetut tai lisenssiä vastaan käytettävät järjestelmät, kuten toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakkuuksienhallintajärjestelmän väliset integraatiot.

Pilvi-integraatiot:

Pilvessä toimivien ohjelmistojen, kuten verkkokauppa-alustan ja taloushallinto-ohjelmiston väliset integraatiot

Hybridi-integraatiot:

Yhä useampi organisaatio haluaa kehittää aikaisemmin hankittuja järjestelmiä yhdistämällä niihin pilvisovelluksia.

Eri toteutustavat

Näyttökuva 2015-06-30 kello 14.31.28

Point-to-point-integraatio

 

Point-to-point-integraatio:

Kahden järjestelmän välinen suora integraatio, jossa jokaisen ohjelmisto- ja applikaatioparin väliin tehdän erillinen liitäntä. Tämä liitäntä pitää sisällään kaiken kahden järjestelmän väliseen datan käätämiseen, integraatioon ja viestintään liittyvät säännöt.

Näyttökuva 2015-06-30 kello 14.31.43

Hub and spoke -integraatio

 

Hub and spoke -integraatio:

Järjestelmien välissä toimii viestinvälittäjä (hubi), joka vastaanottaa, määrittää oikeat vastaanottavat järjestelmät ja kohdentaa viestin oikeaan järjestelmään. Kuten kuvio osoittaa, viestinvälittä on verkoston keskellä ja tarjoaa kaiken viestin muuttamiseen, reitittämiseen ja järjestelmien viestintään liittyvät toiminnot.

Enterprise service bus (ESB) -integraatio

Enterprise service bus (ESB) -integraatio

 

Enterprise service bus (ESB):

Tämä integraatiomalli on kehitetty poistamaan hub and spoke -integraation heikkouksia, jossa integraatio nojaa yhden hubin varaan. Tässä mallissa tiedonsiirto tapahtuu reitittimen (bussin) kautta, mutta siinä yhden välittäjän taakkaa on hajautettu jakamalla integraation vaiheita eri arkkitehtuuriverkoston omiksi toiminnoiksi, jolloin kaikkea ei tarvitse koodata yhteen hubiin. Järjestelmät kommunikoivat jaetun rajapinnan kautta ja ”ESB-alusta” pystyy ottamaan vastaan eri teknologioilla lähetettyä tietoa, kääntämään sitä ja välittämään edelleen. Integraation vaiheitä pystytään valvomaan ja hajauttamaan (vikailmoitukset, tiedonkäsittelyvaihe, muunnokset, lähde- ja kohdejärjestelmän tunnistaminen).

Näyttökuva 2015-06-30 kello 14.31.15

Integraatioarkkitehtuurin hallinta kahden järjestelmän välillä: 1. Järjestelmät, joiden välillä tietoa siirretään 2. Siirtokerros, joka vie/siirtää tiedon 3. Rajapinnat toimivat järjestelmien ”ovina” tiedon lähettämiseen ja vastaanottamiseen 4. Tiedon käsittely ja muunnos 5. Koko prosessin hallinta

 

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (Service Oriented Architecture, SOA)

SOA ei ole niinkään tekninen toteutustapa integraatiolle vaan suunnittelutapa organisaation arkkitehtuuriin, jossa yksittäiset liiketoiminnan prosessit on suunniteltu toiminaan  itsenäisinä palveluina. Näitä palveluita tulisi pystyä käyttämään avoimien, standardien rajapintojen kautta ilman kolmannen järjestelmän tarvetta.  Tässä arkkitehtuurissa liittymä rakennetaan järjestelmien väliin kerran (vs. point-point-integraatio), minkä jälkeen uusin yhteyksien avaaminen on helppoa. ESB voi toimia yhtenä ratkaisuna palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteutuksessa. >

Kirjoittaja: Flashnode Oy

 

SWOT-analyysi

Vahvuudet

Integraation avulla voidaan poistaa manuaalisia työvaiheita, vähentää virheiden määrää sekä parantaa prosessien ja tiedon laatua.

Point-to-point -integraatio

 • Yksittäisissä integraatioprojekteissa ja pienten kokonaisuuksien hallinnassa kustannustehokas vaihtoehto.

Hub and spoke-integraatio

 • Tiedon hallittavuus parempi esimerkiksi suhteessa point-to-point-integraatioon, kun kaikki menee keskitetysti yhden järjestelmän läpi.
 • Uusien järjestelmien lisääminen ja integroiminen helpompaa hubin kautta.

Enterprise service bus (ESB)

 • Integraatioprosessin vaiheet hajautettu, jolloin esimerkiksi päivitysten yhteydessä, tai vikojen korjauksessa tarvittavat toimenpiteet ja korjaukset voidaan  tehdä paikannetusti.
 • Kevyt malli, jossa päivityksiä voidaan tehdä koskematta tietojärjestelmiin.
 • Skaalautuva ja helppo liittää uusia järjestelmiä.
 • Helposti mukautettava eri organisaatioiden tarpeisiin.
 • Toimii hyvin palveluihin perustuvissa ympäristöissä ja organisaatioissa, jotka ovat siirtämässä liiketoimintafokustaan palvelukeskeiseen suuntaan.

Heikkoudet

Integraatioita suunniteltaessa osattava huomioida liiketoiminnan tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Eri ikäisten ja teknologioiden varassa toimivien järjestelmien välinen integraatio on usein haastavaa.

Point-to-point-integraatio

 • Ei skaalaudu.
 • Kun organisaatiossa otetaan uusia järjestelmiä käyttöön, integraatioiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti.
 • Lopputuloksena saattaa olla monimutkainen ja mahdoton integraatioiden verkosto.
 • Jokaista liittymää täytyy hallinnoida yksitellen, jolloin ylläpidon ja ja kehityksen näkökulmasta varsin haastava tapa ratkaista integraatiotarpeita.
 • Kun integraatioita toteutetaan eri vuosikertaa ja eri teknologioiden varassa toimivien järjestelmien välillä, hallinnassa nousee esille osaamiskysymyksiä.

Hub and spoke -integraatio

 • Arkkitehtuuri rakentuu yhden hubin varaan, jolloin vikatilanteissa tiedonsiirto voi katketa joka suuntaan.
 • Samalla on löydettävä yhteinen datamuoto, joka sopii jokaiseen vastaanottavaan järjestelmään.
 • Hubista voi tulla pullonkaula tiedonvälityksessä, koska kaikki tieto siirtyy keskitetysti sen kautta.
 • Jos organisaatio on maantieteellisesti hajautunut, keskitetty hubisysteemi voi asettaa omat haasteensa.

Enterprise service bus (ESB)

 • Järjestelmien lisääntyessä voi tulla raskas kokonaisuus.

Mahdollisuudet

Enterprise service bus (ESB)

 • Toimii hyvin palveluihin perustuvissa arkkitehtuureissa ja organisaatioissa, jotka ovat siirtämässä liiketoiminnan fokustaan vaiheittain palvelukeskeiseen suuntaan.

Uhat

Kun integraatioita toteutetaan eri prosessien ja organisaatioiden välillä nousee esille tietoturvariskit, lainsäädäntö ja tiedon omistajuuskysymykset. Vähäinen ymmärrys integraatioihin voi aiheuttaa väärien ja huonosti integroitavien järjestelmien valinnan. Tässä merkittävä rooli ohjelmistoratkaisujen tarjoajilla: kuinka hyvin asiakkaan tarpeet tunnistetaan ja tarjotaanko ratkaisuja, jotka voidaan integroida helposti tämän olemassa oleviin ja tuleviin järjestelmiin?

 

Kirjoittaja: Flashnode Oy

 

 

Palvelutarjoajat

1. Integraatioiden tarjoajayritykset

Integraatioiden tarjoajayritykset ite wikissä

Integraatioiden tarjoajayritykset

Integraatioiden referenssitoteutukset

Integraatioiden julkaisut

 

2. Tarjoajayritysten tekstimuotoiset esittelyt

Flashnode Oy

Perinteisesti integraatiot on toteutettu pitkinä ja raskaina projekteina. Flashnode tarjoaa integraatiot kuukausimaksullisena palveluna.

Flashnode yhdistää esimerkiksi verkkokauppa-alustan taloushallinto-ohjelmistoon ja varastonhallintaan. Integraation avulla järjestelmät keskustelevat toisilleen, mikä tarkoittaa käytännössä automaattista tiedonsiirtoa: esimerkiksi verkkokaupassa tehdyt tilaukset siirtyvät automaattisesti kirjanpitoon ja laskutusohjelmistoon. Kauppiaan ei tarvitse enää kuluttaa aikaa samojen tietojen kirjaamiseen ohjelmistosta toiseen, samalla virheiden määrä vähenee ja tieto on reaaliaikaista.

Käytännössä asiakas kertoo, mitkä ohjelmistot hän haluaa yhdistää ja mitä tietoa pitää siirtyä automaattisesti ohjelmistojen välillä. Olemme jo toteuttaneet lukuisia integraatioita käytetyimpien ohjelmistojen välillä – jos integraatio on jo kertaalleen tehty  ohjelmistoihin, asiakas saa palvelun käytännössä saman tien päälle.

Flashnode ite wikissä

 

 

 

Lähteet

[3] Rosen, 2005. Service Oriented Architecture Based Integration

[2] Mulesoft. Understanding Enterprise Application Integration – The Benefits of ESP for EAI

[1]  Melama, 2015. Flashnoden blogi: Integraatiot rakennetaan business-ajattelulla

[4] Talvivaara, Johdanto tietojärjestelmien integrointiin

[5] Hub and Spoke or Zen and the Art of Message Broker Maintenance

 

Vastaa