Auditointi

Auditoinnilla viitataan erityisesti it-järjestelmien auditointiin, mutta myös yleisemmin it-palveluiden auditointiin. IT-auditointi antaa näyttöä siitä, miten tehokkaasti tietojärjestelmät suoriutuvat tehtävistään: säilyttävät tietoa, ylläpitävät tietojen eheyttä ja mahdollistavat organisaation tavoitteiden ja päämäärien tavoittamisen. IT auditointeja voidaan suorittaa osana yrityksen sisäistä tilintarkastusta, vaikkakin nämä tarkastukset eroavat toisistaan merkittävästi. Kun tilintarkastuksen tarkoituksena on arvioida, noudattaako organisaatio säänneltyjä kirjanpitokäytäntöjä, IT-auditoinnilla […]

Lue lisää

Big data

Big datalla tarkoitetaan valtavien, järjestelemättömien ja jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, jakamista, etsimistä, analysointia sekä esittämistä tilastotiedettä ja tietotekniikkaa hyväksikäyttäen. Tiedon paljous ja kompleksisuus tekee sen prosessoimisesta perinteisillä tietokannoilla ja raportointijärjestelmillä vaikeaa ja niinpä Big Datan käsittelyyn tarvitaan uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Termillä viitataan usein ennakoivan analytiikan käyttöön tai muihin kehittyneisiin menetelmiin, joilla on mahdollista […]

Lue lisää

Dokumenttien hallinta

Dokumenttien hallinta on keinovalikoima organisaation sähköisen dokumentaation tiedonkeruuseen, tallentamiseen, muokkaamiseen ja jakamiseen. Yksinkertaisimmillaan käsitteellä voidaan tarkoittaa jokaisen työyhteisön jäsenen suorittamaa tiedostojen tallentamista joko henkilökohtaisessa käytössään olevalle tietokoneelle tai verkkopalvelimen levylle. Tämä toimintatapa tekee kuitenkin kokonaisuuden hallitsemisesta vaikeaa, ja dokumenttien hallintaan on kehittynyt useita erityyppisiä ohjelmistoja. [2] Dokumenttienhallintajärjestelmän tarkoitus on edesauttaa organisaation sähköisen dokumenttimäärän hallintaa. Vaihtoehtoja […]

Lue lisää

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu tai visuaalinen suunnittelu on visuaalisen viestinnän menetelmä, jossa hyödynnetään kirjoitusta, tilaa ja kuvaa. Alaa pidetään visuaalisen viestinnän ja viestinnän suunnittelun osana. Graafinen suunnittelija käyttää erilaisia menetelmiä luoden ja yhdistellen sanoja, symboleja, kuvia sekä typografiaa; kuvataiteen ja taiton tekniikoita hyväksi käyttäen, laatien ideoista ja viesteistä visuaalisesti miellyttävän lopputuloksen. Graafinen suunnittelu viittaa useimmiten sekä suunnitteluprosessiin […]

Lue lisää
HR-Analytiikka

HR-analytiikka (people analytics)

HR-analytiikka (engl. people analytics) tarkoittaa henkilöstöön ja liiketoimintaan liittyvien avaintietojen yhdistelemistä ja analysointia. Se on tiedolla johtamisen työkalu, jonka tarkoituksena on tuottaa tarkempaa tietoa henkilöstöä ja liiketoimintaa koskevien päätösten tueksi. Tässä oppaassa kerromme, mitä on HR-analytiikka ja millaisia hyötyjä se voi tuoda liiketoiminnalle. Lue myös artikkelimme Perustuvatko henkilöstöä koskevat päätöksenne oikeaan tietoon? – HR-analytiikka on […]

Lue lisää

ICT-palvelut

ICT eli information and communication technology, suomeksi tieto- ja viestintätekniikka tai vain tietotekniikka viittaa tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tehtävään tietojen muokkaamiseen, tallennukseen ja hakuun. ICT-palveluilla viitataan yrityksen ICT-toiminnot mahdollistaviin ja ylläpitäviin palveluihin infrastruktuurista ohjelmistoihin. Nykypäivänä jokainen yritys tarvitsee jonkinlaisia ICT-palveluita esimerkiksi it-infrastruktuurin, pilvipalveluiden, konesalipalveluiden, ohjelmistojen tai tietohallinnon muodossa. Vähimmillään yrityksen käyttämät ICT-palvelut voivat olla […]

Lue lisää

Identiteetin ja pääsynhallinta (IAM)

IAM tuo vastauksia peruskysymyksiin: Kenellä on oikeus, mihin , miksi, miten (ja mahdollisesti milloin).  Viimeistään sitä omaa verkkokauppaa rakennettaessa käyttövaltuushallinnan asiat nousevat esille: Miten minä takaan asiakkaideni käyttäjätietojen turvallisen käsittelyn siten, ettei käyttövaltuushallinnasta muodostu kohtuutonta työkuormaa? Digitalisaation aikakaudella tietoturva on kilpailutekijä. Ilman tietoturvallisuuden synnyttämää luottamusta käyttäjät eivät halua tarjota tietojaan yrityksesi palveluun. Kuvittele verkkopankki, joka […]

Lue lisää

Integraatiot

Integraatioilla saadaan tietojärjestelmät keskustelemaan keskenään. Integraatiosta käytetään myös yleisesti nimitystä liittymä. Englanniksi EAI (Enterprise Application Integration). Ratkaisumalleja on useita (esim. Point-to-Point-integraatio, Hub-and-Spoke-integraatio ja palveluihin perustuva SOA, jota voidaan pitää enemmän suunnittelutapana). Integraatioiden toteutukseen vaikuttavat lähde- ja kohdejärjestelmien rajapinnat sekä käytettävät tietovarastot ja integraatioalustat. Organisaation integraatiotarpeet lähtevät usein liikkeelle siitä, että käytössä on eri järjestelmiä, joita […]

Lue lisää

IoT ja Teollinen internet

Internet of Thingsillä (IoT) eli Teollisella internetillä tarkoitetaan maailmanlaajuista megatrendiä, jossa fyysiset laitteet liitetään antureilla ja sensoreilla verkkoon. Verkkoon liitetyt laitteet pystyvät aistimaan ympäristöään, viestimään ja toimimaan käsittelemänsä tiedon perusteella älykkäästi. Ilmiön edistymistä siivittää lisääntynyt tietojenkäsittelyn teho, tietoverkkojen nopeus, anturitekniikan saatavuus, sekä teknologian hinnan merkittävä lasku. Teollisen internetin lisäarvo perustuu lisääntyneeseen tietoon ja suunnitelmallisuuteen. Verkkoon […]

Lue lisää