Internet ja digitalisoituminen muuttavat maailmaa enemmän kuin teollinen vallankumous. Yhdessä globalisaatiokehityksen kanssa tämä johtaa kaikkien toimialojen arvoverkkojen muuttumiseen, toimialarajojen hämärtymiseen ja uudenlaisten toimijoiden tulemiseen markkinoille.

Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut tulevat osaksi kaikkien toimialojen toimintaa. Digitalisaatio on läpileikkaava ilmiö, joka vähentää maantieteen perinteisesti tärkeää merkitystä: etäisyyksien merkitys vähenee ja kansallisesti kontrolloitu yritysten toiminta muuttuu maarajat ylittäväksi kansainväliseksi toiminnaksi, jossa yritykset sijoittuvat parhaaksi katsomiinsa paikkoihin.

Maantieteen sekä kielellisten ja kulttuuristen tekijöiden merkitys kilpailuedun lähteenä vähenee, mikä lisää kansainvälistä kilpailua Suomessakin. Toisaalta kehitys tuo suomalaisille yrityksille kokonaan uusia mahdollisuuksia menestyä kansainvälisillä markkinoilla, mistä peliteollisuutemme tarjoaa erinomaisen esimerkin.

Teknologian kehitys jatkuu edelleen kiihtyvällä vauhdilla, millä on kasvavia vaikutuksia yritysten liiketoimintaan, työllisyyteen ja yhteiskunnan rakenteisiin.

Kun teknologia on tähän mennessä automatisoinut lähinnä kaikkein mekaanisimpia työtehtäviä, näköpiirissä on myös monien aivotyötä vaativien työtehtävien automatisoituminen. Tämä murros koskettaa suurta keskiluokkaa ja sitä kautta koko yhteiskunnan rakenteita. Murrosta voidaan verrata siirtymiseen maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan.

Muuttunut yritysten toimintaympäristö tuo aiemmasta poikkeavia vaatimuksia liiketoiminnassa menestymiseen. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto keskeisistä tällaisista muutoksista.

 

Toimintaympäristö 2000-luvulle asti Toimintaympäristö 2020-luvulla
Tuotteet strategian keskiössä Asiakkuudet ja palvelut strategian keskiössä
Teknologiainnovaatiot keskiössä Liiketoimintainnovaatiot keskiössä
Teknologia tuo kilpailuedun Asiakkuudet tuovat kilpailuedun
Teknologia kehittämisen kohteena Teknologia mahdollistajana
Osaamisvaatimukset tunnetut Osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti
Toimialojen sisäinen kilpailu Kilpailu yli vanhojen toimialarajojen, toimialakäsitteen merkitys vähenee
Tavoiteltava asema markkinajohtajuus Tavoiteltava asema avainrooli ekosysteemissä
Vakiintuneet toimenkuvat ja niihin liittyvä edunvalvonta Jatkuvasti muuttuvat toimenkuvat, freelance-työ
Vakiintuneet kollektiiviset arvot Muuttuvat, yksilölliset arvot
Työvoiman tarve kehittyy ennustettavasti Työvoiman tarve vaihtelee paljon (määrä ja osaamisvaatimukset)
Pitkät suunnittelusyklit, faktapohjainen ennustaminen ja päätöksenteko Lyhyet suunnittelu- ja kokeilusyklit, ketterä strategiatyö
Isot laite- ja järjestelmäinvestoinnit Pilvipalvelut
Yrityksen sisäinen tuotekehitys Avoin innovaatio, avoin data, kokeilut, betat
Investoinnit luovat arvoa Aineettomat investoinnit luovat arvoa
Vakiintunut kova kilpailu, tunnetut kilpailijat Nopeasti muuttuva kova kansainvälinen kilpailu, muuttuvat toimialojen pelisäännöt
Toimialamurrokset yritysjärjestelyjen kautta Toimialamurrokset kumppanoitumisen ja liiketoimintainnovaatioiden kautta

Lähde: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/kuva_median_murroksesta_-_mita_kay_kasvulle_ja_tyopaikoille.98033.xhtml

Muuttunut toimintaympäristö edellyttää yrityksiltä uudenlaisen strategian lisäksi arvojen ja kulttuurin muuttamista. Kyse ei siis ole helposta asiasta ja muutokseen liittyy väistämättä muutosvastarintaa yritysten omistajien, johdon ja työntekijöiden tahoilta.

Uudessa toimintaympäristössä monet yritysten kulttuuriin liittyvät asiat muuttuvat. Aiemmin keskeistä on voinut olla ylpeys omista tuotteista ja teknologiasta tai vaikkapa pysyvistä työsuhteista. Uusi maailma rakentuu asiakassuhteiden kehittämisen ja nopeiden kokeilujen pohjalle.

Yritysten menestymiseen vaikuttavat toimintaympäristötekijät ja niiden painotukset ovat muuttuneet siirryttäessä digitalisoituneeseen maailmaan. Menestymisen edellytyksistä osaamisen osalta erityisesti asiakastyön ja kansainvälisen toiminnan osaaminen korostuvat. Myös digitaalisten ratkaisujen ja ICT:n soveltamisen ja liiketoiminnan osaamiset ovat oleellisia. Digitalisoituminen ja palveluliiketoiminnan roolin kasvu lisäävät aineettomien oikeuksien merkitystä. Muita ympäristön menestystekijöitä ovat yrittäjyyteen, työllistämiseen, rahoitukseen ja verotukseen liittyvät seikat.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto keskeisistä menestymiseen vaikuttavista toimintaympäristötekijöistä:

 

Taustatekijä Sisältö
Asiakastyön ja asiakkuuksien osaaminen Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän osaaminen, asiakasymmärrys, asiakkaiden tunteminen, asiakaslähtöinen (yhteis-)kehittäminen
Kansainvälisyys Kyky ja halu toimia kv. markkinoilla, verkostoituminen, läsnäolo, ”born global”
Digitaalisuuden osaaminen ja hyödyntäminen Digitaalisuuden ja ICT:n tekninen ja soveltamisosaaminen, kyky ja halu hyödyntää digitaalisia ratkaisuja
Liiketoiminnan osaaminen Liiketoiminnan ja johtamisen osaaminen, kyky nähdä tulevaan ja uudistua, ekosysteemeissä ja verkostoissa toiminta
Aineettomien oikeuksien osaaminen ja hallinta Aineettomien oikeuksien luominen, hyödyntäminen ja niihin liittyvät liiketoimintamallit
Yrittämisen mahdollisuudet Halukkuus yrittämiseen ja yritysten kasvattamiseen, säädännön toimivuus, uudet työn tekemisen mallit, palkkaamisen helppous
Työmarkkinoiden toiminta Työvoiman saatavuus ja liikkuvuus, työehtojen joustavuus, työsuhteiden joustavuus, ihmisillä vastuu omasta osaamisesta
Rakennemuutosten mahdollistaminen ja edistäminen Uudistumista tukevat julkiset toimet, uudistumisen esteiden poistaminen, julkisen sääntelyn tarkoituksenmukainen taso
Rahoitus Rahoituksen saatavuus, myös aineettomiin investointeihin – oma / vieras pääoma, joukkorahoitus
Verotus Alv, yritysten verotus, palkka- ja pääomaverotus; maakohtaiset verotuksen erot
Infrastruktuuri Nopeat ja kattavat tietoverkot, tietovarannot, tietoturva, kv. liikenneyhteydet, energia-/sähkö-/datavarmuus

Lähde: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/kuva_median_murroksesta_-_mita_kay_kasvulle_ja_tyopaikoille.98033.xhtml

 

Vastaa