Asiakkuudenhallinta CRM

Asiakkuudenhallinta (CRM) on termi, joka viittaa käytäntöihin, strategioihin ja tekniikoihin, joita yritykset käyttävät hallitakseen ja analysoidakseen asiakasvuorovaikutusta ja -tietoja koko asiakkuuden elinkaaren ajan. Asiakkuudenhallinnassa yhdistyy asiakaslähtöinen ajattelutapa sekä tietojärjestelmät.Asiakkuudenhallinnan päämääränä on parantaa liikesuhteita asiakkaiden kanssa, asiakasuskollisuuden säilyttäminen ja myynnin kasvun ajaminen. Asiakkuudenhallintajärjestelmät on suunniteltu kokoamaan tietoa kaikissa kanavissa, joissa asiakas ja yritys kohtaavat. Näitä voivat […]

Lue lisää

Auditointi

Auditoinnilla viitataan erityisesti it-järjestelmien auditointiin, mutta myös yleisemmin it-palveluiden auditointiin. IT-auditointi antaa näyttöä siitä, miten tehokkaasti tietojärjestelmät suoriutuvat tehtävistään: säilyttävät tietoa, ylläpitävät tietojen eheyttä ja mahdollistavat organisaation tavoitteiden ja päämäärien tavoittamisen. IT auditointeja voidaan suorittaa osana yrityksen sisäistä tilintarkastusta, vaikkakin nämä tarkastukset eroavat toisistaan merkittävästi. Kun tilintarkastuksen tarkoituksena on arvioida, noudattaako organisaatio säänneltyjä kirjanpitokäytäntöjä, IT-auditoinnilla […]

Lue lisää

BI (Business intelligence) ja raportointi

Business Intelligence (BI) on yrityksen suorittamaa systemaattista tiedon hankintaa, tallennusta ja analysointia. BI käsittää joukon tekniikoita ja työkaluja, joiden avulla raakadata muutetaan liiketoiminnan tarkoitusperiä palvelevaksi mielekkääksi ja hyödylliseksi tiedoksi. Business Intelligence teknologiat pystyvät käsittelemään suuria määriä eriformaattista tietoa, auttaen tunnistamaan, kehittämään ja luomaan uusia strategisia liiketoimintamahdollisuuksia. BI:n keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa suurten tietomäärien tehokas tulkitseminen. […]

Lue lisää

Big data

Big datalla tarkoitetaan valtavien, järjestelemättömien ja jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, jakamista, etsimistä, analysointia sekä esittämistä tilastotiedettä ja tietotekniikkaa hyväksikäyttäen. Tiedon paljous ja kompleksisuus tekee sen prosessoimisesta perinteisillä tietokannoilla ja raportointijärjestelmillä vaikeaa ja niinpä Big Datan käsittelyyn tarvitaan uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Termillä viitataan usein ennakoivan analytiikan käyttöön tai muihin kehittyneisiin menetelmiin, joilla on mahdollista […]

Lue lisää

Digitaalisten palveluiden tuotekehitys

Digitaalisen palvelun kehitys ja palvelumuotoilu. Tuotekehitys eli product development voi siis sisältää esimerkiksi vain graafista osaamista tai yhdistää teknistä, graafista ja liiketoiminnan osaamista. Tuotekehityksen tarjoajayritykset Tuotekehityksen ja -suunnittelun tarjoajayritykset ite wikissä Tuotekehityksen ja -suunnittelun tarjoajayritykset Tuotekehityksen ja -suunnittelun referenssit Tuotekehityksen ja -suunnittelun julkaisut  

Lue lisää

Digitalisointiprojektin läpivieminen

Digitalisointiprojekteihin pätee yleisesti ottaen samat lainalaisuudet kuin mihin tahansa projektiin. Projekti on selkeä ja uniikki kokonaisuus, jossa on alku ja loppu. Projekti on erotettava jatkuvasta kehittämisestä, jota tehdään osana jatkuvaa toimintaa ja palveluita. Tämän artikkelin idea ei ole avata koko projektinhallinnan kenttää, vaan tarkoitus on ensisijaisesti tuoda esiin niitä erityispiirteitä, joita digitalisointiprojekteihin liittyy. Selvyyden vuoksi […]

Lue lisää

Esimerkki digitalisoinnin vaikutuksesta toimialaan: Valmistava teollisuus

Suomessa valmistava teollisuus on pitkälti osaamiseen perustuvaa tuotantoa. Asiakaslähtöisyys tulee korvaamaan vanhan tuotantolähtöisen ajattelutavan myös teollisuudessa. Automatisaatiolla, räätälöinnillä ja joustavuudella tuotannon kokonaiskustannukset saadaan kilpailukykyiselle tasolle. Kun suunnittelu ja valmistus sijaitsevat mahdollisimman lähellä (eivätkä esimerkiksi eri mantereilla) ja tuottavuutta parannetaan suunnitelmallisuudella, lisätään teollisuuden toimintakykyä. Digitalisaatio auttaa valmistuksen palaamisessa Suomeen (reshoring). Nopeus, ketteryys, osaaminen ja oivaltaminen tulevat ratkaisemaan menestymisen globaaleilla markkinoilla. Digitalisaatio mahdollistaa […]

Lue lisää

Esimerkkiartikkeli

<Kirjoita tähän yleiskuvaus aiheesta> Kirjoittaja(t): <Kirjoita tähän yrityksen tai henkilön nimi harmaalla ja lisää halutessasi nimeen linkki kotisivuille/LinkedIn-profiiliin.> Erityispiirteitä <Kirjoita tähän mitä erityispiirteitä aiheeseen liittyy> Kirjoittaja(t): <Kirjoita tähän yrityksen tai henkilön nimi harmaalla ja lisää halutessasi nimeen linkki kotisivuille/LinkedIn-profiiliin.>   Toteutustapoja ja ratkaisumalleja <Kirjoita tähän millaisin toteutustapoja ja ratkaisumalleja aiheeseen liittyy. Kappalejako muotoutuu kunkin aihepiirin mukaan. Jos […]

Lue lisää

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu tai visuaalinen suunnittelu on visuaalisen viestinnän menetelmä, jossa hyödynnetään kirjoitusta, tilaa ja kuvaa. Alaa pidetään visuaalisen viestinnän ja viestinnän suunnittelun osana. Graafinen suunnittelija käyttää erilaisia menetelmiä luoden ja yhdistellen sanoja, symboleja, kuvia sekä typografiaa; kuvataiteen ja taiton tekniikoita hyväksi käyttäen, laatien ideoista ja viesteistä visuaalisesti miellyttävän lopputuloksen. Graafinen suunnittelu viittaa useimmiten sekä suunnitteluprosessiin […]

Lue lisää