Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Mikä on pilvipalvelu?

BloggausPilvi on varmasti jossain määrin tuttu käsite kaikille digitaalisten laitteiden käyttäjille, mutta mikä on pilvipalvelu tarkalleen ottaen, minkälaisia hyötyjä pilvi käytännössä tarjoaa ja miten organisaatiot voivat kehittää toimintaansa pilven avulla?

Pilvipalvelut ovat uudistaneet IT-alaa viime vuosina merkittävästi, ja nykyisin yhä useampi asia tapahtuu pilvessä. Microsoft, Amazon ja IBM sekä muut teknologiajättiläiset pyrkivät pilvipalveluiden avulla jatkuvasti tehostamaan IT-resurssien käyttöä. Kuluttajille ja yrityksille pilven tarjoamat mahdollisuudet näyttäytyvät esimerkiksi kustannussäästöinä sekä nopeampina ja helpompina IT-palveluina.

Mitä pilvipalvelu tarkoittaa? Pilven anatomian lyhyt oppimäärä

Pilvipalvelu tarkoittaa verkon välityksellä tarjottavaa dataa, ohjelmistoa tai muuta ratkaisua. Pilvessä käytettävä palvelu ei sijaitse käyttäjän omalla koneella tai organisaation palvelemilla vaan palveluntarjoajan palvelimilla, jolloin palvelut ovat usein edullisempia ja turvallisempia.

Pilvipalveluja on monenlaisia. Ensimmäinen erottava tekijä on, millaisesta palvelusta on kyse, eli mitä pilvipalvelu käyttäjälleen tarjoaa?

 • Käyttäjille yleisin pilvipalvelu on SaaS (Software-as-a-Service) -palvelu. Se on tyypillisesti selaimella käytettävä sovellus, jonka käytön palveluntarjoaja mahdollistaa internetin välityksellä. Esimerkiksi Microsoftin Sharepoint Online, Office Online tai Googlen Gmail ovat tällaisia palveluita. SaaS-palvelu tarjoaa siis käyttäjälleen koko sovelluksen käyttöliittymineen, toimintalogiikkoineen ja tietokantoineen täysin pilveen perustuvana ratkaisuna. Käyttäjän tarvitsee vain käyttää sovellusta, ja pilvipalvelu hoitaa loput.
 • PaaS (Platform-as-a-Service) -palvelut ovat käyttäjälle näkymättömiä mutta kehittäjille hyödyllisiä palveluita, jotka tarjoavat valmiin työkalupakin ohjelmistojen rakentamiseen ja käyttöönottoon. Esimerkiksi Microsoft tarjoaa laajan Azure PaaS -palvelupaketin, jota Innofactorin kaltaiset sovelluskehittäjät hyödyntävät rakentaessaan asiakkailleen saumattomia tietoturvallisia digitaalisia palveluita käyttöliittymineen, toimintalogiikkoineen ja tietokantoineen.
 • IaaS (Infrastructure-as-a-Service) on niin sanotusti alimman tason pilvipalvelukategoria, jossa palvelu tarjoaa käyttäjälleen nimensä mukaisesti infrastruktuuria, kuten virtuaalikoneita, tietokantoja, sekä tallennus- ja tiedonsiirtokapasiteettia.

Erilaisten pilvipalvelumallien lisäksi toinen keskeinen erottava tekijä on se, miten pilvipalvelua käytetään. Tähän kysymykseen on tyypillisesti kolme eri vastausvaihtoehtoa:

 • Julkinen pilvi: Jos kyseessä on kolmannen osapuolen (esim. Microsoftin) useille organisaatioille internetin välityksellä tarjoama palvelu, puhutaan julkisen pilven (public cloud) ratkaisusta. Näitä palveluita voi kuka tahansa pääsyyn oikeutettu käyttää missä päin maailmaa tahansa.
 • Yksityinen pilvi: Palveluja, jotka on rakennettu vain tietyn organisaation käyttöön, kutsutaan yksityisen pilven (private cloud) palveluiksi. Palvelun käyttö on siis rajattu vain tarkoin määritellyille käyttäjille, ja sen käyttämät palvelimet ja tietokannat sijaitsevat käyttäjäorganisaation verkossa. Tähän voi olla lakisääteisiä- tai tietoturvasyitä, ja yksityisen pilven ratkaisuja käytetäänkin yleisesti esimerkiksi pankeissa ja kriittisissä toiminnoissa.
 • Hybridipilvi: Jotkut organisaatiot käyttävät kriittisiin tai säädeltyihin toimintoihinsa yksityisen pilven ratkaisuja mutta hyödyntävät niiden lisäksi myös julkisen pilven palveluita. Tällöin puhutaan hybridipilvestä (hybrid cloud).

Julkisen pilven tietoturva on erittäin vahvaa, vaikka palvelut ovatkin kaikkien saatavilla internetin välityksellä. Tietoturvan taso varmistetaan modernilla identiteetin- ja pääsynhallinnalla, datan salauksella sekä palvelun käytön automaattisen valvonnalla.

Jos kiinnostuit toden teolla pilviteknologian anatomiasta, voit tutustua termeihin ja konsepteihin tarkemmin tässä artikkelissa.

Näin pilvipalvelut ovat mullistaneet ohjelmistojen kehittämisen ja käyttämisen

Ennen pilviteknologian yleistymistä sovellusten ja datan käyttö tapahtui tyypillisesti käyttäjän tietokoneelta tai organisaation omalta fyysiseltä palvelimelta. Pilven ansiosta ohjelmistojen käyttäminen ei enää ole sidoksissa tiettyyn fyysiseen laitteeseen, vaan niihin pääsee käsiksi selainohjelmalla internetin kautta eli niin sanotusti pilvestä.

Pilvi on mullistanut tapaamme käyttää ohjelmistoja ainakin kolmella tavalla.

1. Pilvipalvelut ovat muuttaneet organisaatioiden IT-osastojen työskentelyä pysyvästi

IT-organisaatioiden ei enää tätä nykyä tarvitse hallita fyysisiä servereitä, infrastruktuuria tai ohjelmistojen asennuksia siinä määrin kuin aiemmin. Pilvipalveluiden tarjoajat mahdollistavat palveluiden käyttöönoton ja konfiguroinnin suoraan palvelun asetusvalikoista.

IT-osastojen työ on muuttunut siten, että niiden keskeinen tehtävä on konfiguroida ja hallinnoida eri palveluita, kouluttaa käyttäjiä ja seurata palveluiden käyttöä. Tärkeässä roolissa on myös eri palveluiden hallinnointipolitiikan (governance) määrittely eli se, kuka palveluita saa käyttää, miten paljon ja millä tavoin. IT:n tuleekin ymmärtää organisaation liiketoiminta, strategia ja tarpeet entistä paremmin, jotta se pystyy tukemaan organisaation eri käyttäjäryhmiä oikealla tavalla:

 • Organisaation käyttämien sovellusten loppukäyttäjät tarvitsevat tehokkaat ja tietoturvalliset työkalut jokapäiväiseen työhön.
 • Organisaation omat sovelluskehittäjät tarvitsevat tehokkaat kehitystyökalut ja -ympäristöt sekä tavat testata, ottaa käyttöön ja korjata rakentamansa sovellukset.
 • Organisaation johdolle on tärkeää, että pilvipalveluiden kustannukset ymmärretään, niiden käyttö optimoidaan vastaamaan organisaation tarpeita ja että palveluita käytetään organisaation oman politiikan sekä asetusten ja vaatimusten mukaisesti.

2. Pilvi tuo uuden tavan hankkia tietojärjestelmiä

Organisaation eri yksiköt ovat perinteisesti kukin vastanneet omista tietojärjestelmistään: myynti hankkii itselleen CRM-järjestelmän, markkinointi uutiskirjepalvelun, talousosasto talousjärjestelmän, IT-tuki Office 365:n ja niin edelleen. Pilviteknologia on kuitenkin mullistanut sen, kuinka tietojärjestelmiä ostetaan.

Tavallisesti organisaation yksiköt käyttävät tietojärjestelmiä omien prosessiensa mukaisesti. Microsoftin pilviympäristössä kaikki järjestelmät ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa, joten niiden käyttö sujuu helposti organisaation yhteisien prosessien mukaisesti.

Järjestelmien välisen yhteyden ansiosta niiden käyttäminen on erittäin joustavaa. Pilviympäristö mahdollistaa ketterän kehityksen toimintamallin, jossa järjestelmää voi kehittää matkan varrella työprosessin ja muiden tarpeiden mukaisesti. Perinteiselle vesiputousmallille tyypilliselle ennakoivalle suunnittelulle ei pilviympäristössä ole tarvetta.


"Pilviympäristö mahdollistaa ketterän kehityksen toimintamallin, jossa järjestelmää voi kehittää matkan varrella työprosessin ja muiden tarpeiden mukaisesti."


3. Pilvi muuttaa käsityksemme IT:stä

IT-asiantuntijayrityksenä pilvipalvelut ovat olennainen osa esimerkiksi Innofactorin tarinaa. Olemme seuranneet alan kehitystä aitiopaikalta ja nähneet, kuinka paljon asiat ovat muuttuneet vuosien varrella. Samaan aikaan olemme kuitenkin nähneet vasta ensi hetket siitä suuresta muutoksesta, jota voisi konsulttijargonilla kutsua transformaatioksi. Pilvipalveluiden yleistymisessä on nimittäin kyse valtavasta mullistuksesta, joka muuttaa käsityksemme IT:n luonteesta täydellisesti.

Mikä on pilvi ja mihin sitä käytetään? Katso videolta, kuinka Microsoftin pilveä hyödynnetään päivittäin kaikkialla maailmassa.

Pilvi on turvallinen

Pilvipalveluita tarjoavat yritykset kohdistavat valtavasti resursseja ja kehittäjien työpanosta pilven turvallisuuteen, joten tietoturva on yksi pilvipalveluiden tärkeimmistä ominaisuuksista. Esimerkiksi Microsoft käyttää yli miljardi dollaria vuodessa asiakasdatan suojeluun ja kyberuhkien ehkäisyyn, mikä takaa maailmanluokan tietoturvan ja määräystenmukaisuuden.

Pilvipalveluissa tiedostot sijaitsevat virtuaalipalvelimilla, joten yhden palvelimen kaatuminen ei myöskään estä käyttäjää pääsemästä käsiksi tiedostoihinsa tai tarkoita sitä, että tiedosto häviäisi kokonaan. Fyysisen palvelimen tai muistiratkaisun (kuten kovalevyn tai muistitikun) vahingoittuessa riski tiedostojen pysyvään menetykseen on huomattavasti suurempi.

Kaikenlaiset organisaatiot hyötyvät pilven tarjoamista mahdollisuuksista

Teemme ahkerasti työtä sen eteen, että pilven tarjoamat mahdollisuudet ja Microsoftin visio työn tulevaisuudesta eivät jäisi pelkiksi tyhjiksi lupauksiksi. Meille Microsoftin pilvialusta näyttäytyy kiehtovana legolaatikkona, jonka avulla voi kehittää työntekoa helpottavia sovelluksia ja muita digitaalisia palveluita.

Asiakkaidemme keskuudessa on paljon hajontaa siinä, missä määrin pilvipalvelut on otettu käyttöön:

 • Monet ovat vielä alkuvaiheessa, jolloin tärkeää on levittää tietoa pilven tarjoamista mahdollisuuksista organisaation avainhenkilöille.
 • Osa on jo päässyt vauhtiin, mutta matka on hidastunut syystä tai toisesta. Tämä johtuu usein pilvisiirtymän valmisteluun liittyvistä haasteista.
 • Toiset ovat ehtineet jo niinkin pitkälle, että pilviratkaisuista alkaa olla todellista hyötyä, joka näyttäytyy esimerkiksi alempina IT-kuluina, nopeampana järjestelmien käyttöönottona sekä parempana liiketoiminnan ja IT-osaston välisenä yhteistyönä.

Pilvi tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia kaikenlaisille organisaatioille. Se sujuvoittaa päivittäisen työn tekemistä, kasvattaa organisaation tuottavuutta sekä mahdollistaa yrityksen liiketoimintaa helpottavien ratkaisuiden nopeamman kehittämisen. Autamme mielellämme teidän organisaatiotanne löytämään omiin tarpeisiinne sopivan tavan hyödyntää pilveä!

Microsoft Azure on monipuolinen pilvipalvelualusta

Microsoftin monipuolisen pilvipalvelualustan nimi on Azure, joka tarjoaa sekä infrastruktuuripalvelut pilvipalvelun rakentamiseen ja vanhan infrastruktuurin siirtämiseksi pilveen että erinomaiset PaaS-ratkaisut organisaation digitaalisten palveluiden kehittämiselle.

Azuren tarjoamat ratkaisut voi nähdä eräänlaisina vakiotoiminnoista koostuvina legopalikoina, joista voi rakentaa mieleisensä kokonaisuuden. Palikoiden voi sanoa ikään kuin puhuvan samaa kieltä, sillä ne kykenevät hyödyntämään yhteistä toimintalogiikkaa, dataa ja tietoturvaominaisuuksia. Azurea käyttävät organisaatiot hyötyvät tästä monin tavoin:

 • Organisaatio voi rakentaa Azuren avulla juuri itselleen sopivan pilvipalvelukokonaisuuden hyödyntäen jopa useissa tuhansissa organisaatioissa koeponnistettuja parhaita käytäntöjä (Microsoft Cloud Adoption Framework eli CAF).
 • IT ja kehittäjät voivat hyödyntää tuhansia valmiiksi kehitettyjä sovelluskehitystyökaluja rakentaessaan uusia digitalisia palveluita.
 • Käyttäjien päivittäinen työnteko sujuu jouhevammin yhtenäisen identiteetin- ja pääsynhallinnan ansiosta. Pilvipalvelualustan tietoturvaa parannetaan jatkuvasti miljardi-investoinnein, jotta uusimmatkin hyökkäykset ja haittaohjelmat saadaan torjuttua.

Azuren lisäksi Microsoft-pilvipalvelukokonaisuuteen kuuluvat myös

 • älykkäät pilvipohjaiset liiketoimintasovellukset tarjoava Microsoft Dynamics 365
 • intuitiivinen low-code kehitysalusta Microsoft Power Platform
 • modernin työn ja kollaboraation loppukäyttäjille mahdollistava Microsoft 365 (joka sisältää mm. Office-sovellukset ja Teamsin)
 • datan analytiikkaan ja visualisointiin soveltuva Microsoft Power BI.

Microsoftin eri tasoisia lisenssejä voi hankkia joustavasti juuri niihin sovelluksiin ja palveluihin, joita oma organisaatio käyttää. Lisenssejä voi tarpeen vaatiessa myös helposti vähentää. Lisäksi Microsoftin ratkaisuja voi helposti integroida muiden ekosysteemien järjestelmiin, mikäli organisaatiolla on tällaisia käytössään. Lisenssit ja tarjoukset kehittyvät jatkuvasti, mutta Innofactorin kaltaiset IT-palvelutalot osaavat auttaa asiakkaitaan valitsemaan parhaan lisenssikokonaisuuden.

Onnistunut pilvistrategia vaatii skaalautuvan ja turvallisen infrastruktuurin sekä huippuluokan osaamista. Tutustu kattavaan pilvitarjontaamme verkkosivuillamme.

TUTUSTU RATKAISUUN: PILVI-INFRASTRUKTUURI

Pinterest
Innofactor Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Innofactor kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Erikoisosaaminen

Pilvipalvelut / SaaS

Teknologia

Microsoft

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Valmisohjelmisto

Omat tagit

Pilvi
Hybridi pilvipalvelut
yksityinen pilvipalvelu
Julkinen pilvi
azure
Microsoft Azure

Siirry yrityksen profiiliin Innofactor kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Innofactor - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Innofactor - Muita referenssejä

Innofactor - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia