Mitä asiakkaat arvostavat hyvässä it-konsulttiyhteistyössä? Kysyimme tätä kolmelta it-konsultointia ostavalta yritykseltä ja yhdeltä ohjelmistokehitystä tarjoavalta konsulttitalolta.

It- ja ohjelmistokonsulttiyrityksen on ensinnäkin tunnettava asiakkaan tuotteet, tarpeet ja teknologiat, jotta voidaan tarjota sopivia tekijöitä.

“Asiakkaat arvostavat hyvässä it-konsulttiyhteistyössä konsulttiyrityksen kykyä selvittää tarkkaan asiakkaan tarpeet, jotta voidaan tarjota mahdollisimman hyvin vaatimuksia vastaavaa osaamista ja tiimiin sopivaa persoonaa”, sanoo ohjelmistokonsulttitalo Rakettitieteen myynnin vetäjä Marietta Johansson.

Entä mitä mieltä on asiakas?

GE HealthCaren Software Engineering Manager Pauli Salokoski on samoilla linjoilla Johanssonin kanssa: “Arvostan kovaa yritystä löytää hyvin tarpeen täyttäviä ja tehtävästä vahvasti motivoituneita ammattilaisia. Mikäli vaatimukset eivät täyty, hukkaamme aikaa ja vaivaa valintaprosessissa.”

Rakettitieteen Johanssonin mukaan ketään ei hyödytä se, että asiakkaalle lähetettäisiin summanmutikassa valtavasti cv:itä.

“Haluamme esitellä asiakkaalle heti mahdollisimman hyviä profiileita, oli kyseessä sitten yksittäinen konsultti tai kokonainen tiimi. Hyvän kumppanin pitää vastata asiakastarpeeseen tarkasti eikä myydä vain käsipareja”, Johansson kertoo.

Samaa mieltä on Suunnon Head of Partner Product Management Janne Kallio: “Emme osta ‘resursseja’ vaan ratkaisuja ongelmiin. Parhaimmillaan konsulttitalo pystyy tarjoamaan ekspertiisiä osa-alueelle, joka asiakkaalla on mahdollisesti täysin uusi tai vaatii äärimmäisen syvällistä osaamista.”

Kallio painottaa myös konsulttifirman referenssien ja aiempien kokemusten merkitystä.

“Konsulttitalolla on usein laajempaa kokemusta vastaavista hankkeista. Jos he osaavat kokemustensa kautta tarjota oikeanlaista työpakettia, tämä auttaa merkittävästi alentamaan kustannuksia ja riskejä”, Kallio sanoo.

Asiakas valitsee konsultin – ja toisinpäin

Vaikka konsultin ostaminen on usein kivuttomampaa kuin omille palkkalistoille suoraan palkkaaminen, ei huteja haluta silloinkaan, koska perehdyttäminen vie aina aikansa ja pahimmillaan hudit vaikuttavat koko tiimin tuottavuuteen.

Perinteisesti myyntiprosessissa asiakas pääsee valitsemaan mieleisensä konsultin. Rakettitieteellä myös konsultti saa päättää, ottaako hän toimeksiannon vastaan.

Tämä on pelkästään hyvä asia myös asiakkaan näkökulmasta.

“Jos tekijän motivaatio ei ole kohdallaan, työ ei suju toivotulla tavalla ja sillä on huonoja vaikutuksia laatuun ja tehokkuuteen. Samalla tilanne aiheuttaa usein vaihtotarpeen, jolloin koulutuspanostus menee hukkaan”, toteaa GE HealthCaren Salokoski.

“Paras lopputulos syntyy silloin, kun tekijällä on työhön henkilökohtainen intressi”

Johanssonin mukaan onkin tärkeää, että molempia osapuolia – asiakasta ja konsulttia – kuunnellaan tarkasti: “Paras lopputulos syntyy silloin, kun tekijällä on työhön henkilökohtainen intressi.”

Oma kiinnostus voi kohdistua esimerkiksi kehitettävään tuotteeseen, valittuun teknologiaan, toimialaan tai uuteen tiimiin.

“On helpompaa ja mutkattomampaa työskennellä konsulttien kanssa, joita aihe kiinnostaa ja jotka ymmärtävät asiakasyrityksen toiminnan”, sanoo myös 020202 Ratkaisujen tekninen tuotepäällikkö Anni Kälkäinen

Rakettitieteellä on vain senioritason ohjelmistokehittäjiä, joilla on laajat osaamisprofiilit. Tämä tarkoittaa sitä, että sopiva tekijä asiakkaan tarpeeseen löytyy hyvällä todennäköisyydellä.

“Seniorit ovat nähneet ja kokeneet paljon ja siten pystyvät tarttumaan nopeasti moneen haasteeseen ja olemaan tuottavia jopa ensimmäisestä päivästä lähtien”, Johansson kuvaa.

Rakettitieteen Marietta Johansson pitää tärkeänä sitä, että ohjelmistokonsultti on aidosti kiinnostunut asiakaan hankkesta.

 

Rakettitieteen konsultit työskentelevät osana asiakkaan tuotekehitystiimiä, ja kun porukkaan tulee uusi tekijä, oppimista tapahtuu puolin ja toisin.

“Asiakkaat ovat usein ottaneet puheeksi, että rakettitieteilijöiden osaamista halutaan saada leviämään laajemmin talon sisällä”, sanoo Johansson.

Kaikki lähtee luottamuksesta

It-konsultin valinta vaatii luonnollisesti rehellistä ja proaktiivista keskustelua molemmilta osapuolilta. Kyseessä kun on kahden kauppa: avoin vuoropuhelu toimittaja- ja tilaajayrityksen välillä rakentaa luottamusta.

020202:n Kälkäinen liputtaa mutkattoman yhteistyön puolesta. “Arvostan sitä, että konsulttiyritys luottaa konsulttien hoitavan hommansa asiakkaan kanssa asiakkaan haluamalla tavalla. Asiakkaan silmin on erinomaista, kun konsultit tekevät työnsä mutkattomasti, nopeasti ja oma-aloitteisesti – eikä ole turhia byrokratioita työnteon hidasteena.”

Hän korostaa luottamuksen merkitystä myös tekemisessä ja lopputuloksessa.

“Se, mitä pyydetään tekemään, tehdään hyvin ja konsultti osaa omalla asiantuntijuudellaan tuoda tekemiseen oman näkemyksensä. Asiantuntijuuteen voi myös luottaa siinä, että ehdotettu ratkaisu on hyvä ja toimiva”, Kälkäinen summaa.

Avoin vuoropuhelu on avain toimivaan yhteistyöhön

Ohjelmistokonsulttiyrityksen tehtävänä on huolehtia sekä konsulttien hyvinvoinnista että asiakkaan tyytyväisyydestä. Johanssonin mukaan aktiivisen vuoropuhelun avulla pystytään reagoimaan muuttuviin tilanteisiin samantien.

“Siksi toimintatapoihimme kuuluu säännöllinen yhteydenpito asiakkaan, konsultin ja Rakettitieteen välillä”, hän sanoo ja lisää: “Meitä kiinnostaaa tietysti konsultin hyvinvointi, ja se on myös aina asiakkaan etu. Silloin onnistumisen edellytykset ovat jo pitkällä.”

Rakettitieteellä asiakastyytyväisyyttä mitataan kuukausittain, ja säännöllisesti pidetään statuspalaveri “mitä meille kuuluu” -hengessä.

GE Healthcaren Salokoski pitää tiivistä yhteydenpitoa tärkeänä: “Arvostan aktiivista keskustelua konsultin ja asiakasyrityksen kanssa tulevien muutosten näkemiseksi mahdollisimman aikaisin. Lisäksi neuvotteluhalukkuus ja joustavuus erilaisissa muutostilanteissa on tärkeää.”

Suunnon Janne Kallio tuo esiin myös konsultin vuorovaikutustaitojen tärkeyden: “Äärimmäisen haastavissa hankkeissa on lopulta kysymys ihmisten välisestä jatkuvasta vuorovaikutuksesta. Vanha puusepän viisaus ‘mittaa kahdesti ja leikkaa kerran’ pätee myös teknologiaan: keskustelun ja yhdessä sopimisen määrä kasvaa eksponentiaalisesti mitä haasteellisemman hankkeen parissa toimitaan. Tällöin konsultin kommunikointi- ja ihmistaidot nousevat aivan olennaiseen rooliin.”

Toki hankkeissa voi myös tulla mielipide-eroja, eikä kaikesta voi tai pidäkään olla samaa mieltä.

“Tällöin pitää pystyä keskustelemaan avoimesti ja rakentavasti. Ne ovat kuitenkin sellaisia asioita, jotka lopulta hoituvat, kun asioidaan fiksujen ammattilaisten kanssa”, Johansson toteaa.

“Tunnemme konsulttimme kuin omat taskumme”

Kokeneiden konsulttien vahvuutena on se, että he ovat päässeet työskentelemään erilaisissa ympäristöissä erilaisten tiimien ja ihmisten kanssa ja näin osaavat luontevasti sulautua monenlaiseen porukkaan.

020202:n Kälkäinen arvostaa konsulttien välistä yhteistyötä. “Meillä on useampi konsultti samassa projektissa ja on ilahduttavaa nähdä, kuinka hyvin it-konsultit tulevat toimeen ja tekeminen sujuu – konsulttiyrityskin varmasti siis seuloo, ketkä sopivat heille töihin ja erityisesti keitä ehdottaa konsultiksi asiakkaalle.”

Sopivien osaajien löytäminen onkin Rakettitieteen tapaisten ohjelmistokonsulttitalojen ydinosaamista. Kova tekninen osaaminen on tietysti kriittistä ohjelmistokonsultoinnissa, mutta myös henkilökemiat ovat tärkeitä.

Johansson kehuu Rakettitieteen rekryprosessin hioutuneen vuosien varrella timanttiseksi. Jokainen it- ja ohjelmistokonsultti käy saman monivaiheisen prosessin läpi.

“Teknisten vaiheiden ohella on ei-tekninen osuus, jossa pyritään varmistamaan esimerkiksi konsultin persoonaan liittyviä asioita, kuten millaisessa ympäristössä ja millaisten asioiden parissa hän on parhaimmillaan, millaisia teknologioita hän käyttää mieluiten ja mitä uutta haluaisi tulevaisuudessa oppia”, Johansson luettelee.

Hänen mukaansa pelkän tekkipinon tunteminen ei auta, vaan konsulttiin pitää tutustua oikeasti, jotta hänelle löytyy töitä, joissa asiakkaan tarve kohtaa tekijän mielenkiinnon kohteet ja osaamisen.

Rakettitieteen rekryprosessi antaa hyvää osviittaa siitä, millaisiin asiakkuuksiin kukin tekijä voisi sopia, ja kehittäjien kanssa dialogia käydään säännöllisesti alun tutustumisen jälkeenkin.

“Asiakkaat arvostavat sitä, että tunnemme omat konsulttimme kuin omat taskumme”, Johansson sanoo ja lisää: “Ja jotta työ kohtaisi tekijänsä, on myös asiakas tunnettava hyvin.”

Rakettitieteen kotisivut

Rakettitieteen Ite wiki -profiili

 

Kannen kuvassa Marko Saaresto (vas.) ja Richard Topchii.