logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

EIT Digital vauhdittaa Euroopan seuraavan sukupolven innovaatioita ja yrittäjyyttä

BloggausEuroopan johtava digitaalista innovaatiota ja yrittäjyyttä edistävä organisaatio, EIT Digital, on julkistanut erittäin kunnianhimoisen strategisen suunnitelman vuosille 2017 – 2019. Sen tavoitteena on vuoden 2019 loppuun mennessä.

  • tuoda markkinoille 200 uutta innovatiivista tuotetta ja palvelua jo aiemmin tuotujen 100 lisäksi, 
  • kerätä 150 miljoonaa euroa kasvuyrityksiin tehtäviä pääomainvestointeja varten, 
  • EIT Digitalin maisterikouluun tai tohtoriohjelmaan osallistuu yhteensä 3 500 opiskelijaa. 100 000 opiskelijaa osallistuu verkkokoulutusohjelmiin. Tähän mennessä maisterikouluun tai tohtoriohjelmaan on osallistunut yhteensä 1 300 opiskelijaa ja verkkopohjaisiin koulutuksiin 20 000 opiskelijaa.
EIT Digitalin ainutlaatuinen ohjelma luo työpaikkoja, vauhdittaa talouden kasvua sekä parantaa elämän laatua Euroopassa ja myös muualla maailmassa.

Bryssel 12.10.2016. EIT Digitalin toimitusjohtaja Willem Jonker esitteli tänään EIT Digitalin vuosille 2017 – 2019 ajoittuvan strategisen innovaatioagendan yksityiskohtia. Agendan tavoitteena on edistää Euroopan digitaalisen murroksen edistämiseen tarvittavia digitaalisia innovaatioita ja yrittäjyyteen liittyviä kyvykkyyksiä. Strategisen innovaatioagendansa mukaisesti EIT Digital keskittyy ydinalueisiin, jotka mahdollistavat Euroopalle kansainvälisen johtoaseman ja samalla auttavat sitä vastaamaan keskeisin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin.

Vuosille 2017 – 2019 ajoittuva strateginen innovaatioagenda koostuu kahdesta pääalueesta. Jalostamalla parhaista eurooppalaisista tutkimustuloksista lähtöisin olevia ideoita ensin yrityshautomoissa, tuomalla ne seuraavaksi markkinoille ja lopuksi niitä tarjoavien yritysten koon nopealla kasvattamisella pyritään luomaan merkittäviä uusia innovaatioita. Lisäksi eurooppalaista osaamispääomaa kasvatetaan tunnistamalla ja kehittämillä yrittäjien digitaalisia kyvykkyyksiä.

“Euroopan digitaalinen muutos voi vauhdittaa Euroopan bruttokansantuotteen kasvua 2,5 biljoonalla eurolla seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. EIT Digital on tämän muutoksen eturintamassa”, Willem Jonker sanoo, ja jatkaa: “Strateginen innovaatioagendamme antaa suuntaviivat vuosina 2017 – 2019 tehtäville investoinneillemme. Niiden tavoitteena on vauhdittaa digitaalisten tuotteiden tuontia tutkimuslaboratorioista markkinoille, luoda ja kasvattaa digitaalialan kasvuyrityksiä, vahvistaa digitaalista osaamispääomaa ja kasvattaa digitaalisesti ammattitaitoisen työvoiman tarjontaa Euroopassa kouluttamalla opiskelijoita maisteri-, tohtori- ja täydennyskoulutusohjelmissamme sekä kehittämällä näitä ohjelmia edelleen innovatiivisesti.

Vahva toiminnallinen tulos luo hyvät lähtökohdat uuden innovaatiostrategian toteuttamiselle

EIT Digital on edistänyt Euroopan digitaalista muutosta vuonna 2010 tapahtuneesta operatiivisen toimintansa aloittamisesta lähtien. Kuluvan vuoden 2016 aikana EIT Digitalin innovaatiotoiminnan tuloksena toimintansa on aloittanut yhdeksän uutta yritystä ja 50 kaupallista tuotetta on tuotu markkinoille. Yli 200 kasvuyritystä on saanut liikkeenjohdollista valmennusta EIT Digital Accelerator –kasvuyritysohjelman puitteissa. Kasvuyrityksille on kerätty rahoitusta yli 77 miljoonaa euroa. EIT Digitalin kumppaniohjelmaan kuuluu 130 koulutus- tai teollista toimijaa. Vuoden 2016 kuluessa uusia kumppaneita on tullut yhteensä 20, joista 19 on teollista toimijaa.

Yhteensä 1500 opiskelijaa on osallistunut johonkin EIT Digitalin kahdeksasta maisterikouluista ja 160 tohtoriopiskelijaa on liittynyt johonkin seitsemässä eri maassa järjestettävistä tohtoriohjelmista. Yli kahdellakymmenellä täydennyskoulutusohjelmalla on vahvistettu ammatillisten opiskelijoiden digivalmiuksia ja samalla heidän asemaansa työmarkkinoilla. Kaksikymmentä Euroopan johtavaa yliopistokumppania tarjoaa EIT Digitalin tuotenimellä brändättyjä koulutuksia. Suomessa tähän koulutustoimintaan osallistuvat Aalto-yliopisto sekä Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot, Tampereen teknillinen yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi yli 20 000 opiskelijaa on osallistunut johonkin EIT Digitalin 25 MOOC-verkkokoulutuksesta (Massive Open Online Course).

“Luvut puhuvat vahvasti puolestaan ja ilman niitä Euroopan digitaalinen toimiala ei olisi niin vahva kuin se on nyt. Tähänastisen toimintamme aikana olemme luoneet toimintamallimme ja rakenteemme. Haluan kiittää kaikkia kumppaneitamme, opiskelijoitamme ja työntekijöitämme tämän mahdollistamisesta. Tehdyn työn ansioista meillä on nyt vakaa pohja ryhtyä toteuttamaan uutta kolmivuotista strategista innovaatioagendaamme. Se tulee nostamaan toimintamme aivan uudelle tasolle, mistä myös kertovat vuosille 2017 – 2019 asetetut kunnianhimoiset tavoitteemme”, Jonker sanoo.

Uutta kasvua mullistavilla innovaatioilla ja yrittäjyydellä 2017 - 2019

EIT Digital pyrkii synnyttämään merkittävää innovaatiotoimintaan johtavasta eurooppalaisesta tutkimustyöstä edistämällä yrityshautomotoimintaa, markkinoiden haltuunottoa sekä innovaatioista syntyneiden yritysten nopeaa kasvua. EIT Digital kohdistaa panostuksensa seuraaviin valikoituihin, Euroopalle olennaisiin innovaatioalueisiin, joiden se myös uskoo tarjoavan Euroopalle parhaan mahdollisuuden nousta johtoasemaan:

Digital Industry – digitaalinen teollisuus. Tavoitteena on vastata Euroopan teollisuuden murrokseen muun muassa edistämällä tuotannosta jakeluun ulottuvien päästä-päähän prosessien rakentamista sekä niihin liittyvien tukitoimintojen, kuten logistiikan ja asiakkaan sitouttamisen kehittämistä. Digitaalinen teollisuus –innovaatioaluetta johdetaan EIT Digitalin Suomen toimipisteestä.

Digital Cities
– digitaaliset kaupungit. Eri kaupunkitoimijoiden välillä tapahtuva keskitetty, osallistava ja yhteisöllinen vuorovaikutus edistävät kaupunkien digitaalista muutosta. Näitä kaupunkitoimijoita ovat kaupungin hallinto, palveluntarjoajat, teollisuus ja asukkaat.

Digital Wellbeing
– digitaalinen hyvinvointi. Euroopan yhteiskunnilla on tarve hidastaa terveydenhuollon kulujen kasvua, mutta samalla varmistaa, että työelämän ja vanhuusajan elämänlaatu säilyvät ennallaan.

Digital Infrastructure
– digitaalinen infrastruktuuri. Infrastruktuuri on digitaalisen muutoksen avainmahdollistaja. Sen toiminta tulee varmistaa luomalla turvallisia, kestäviä, mukautuvia sekä älykkäitä viestinnän ja tietojenkäsittelyn välineitä.

Jokainen yllä kuvatuista innovaatioalueista koostuu joukosta toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi EIT Digitalin kumppanien toteuttamat avoimet innovaatiohankkeet sekä nopeakasvuiset ja kaupallisesti kasvuhaluiset teknologiayritykset. Nämä yrittäjyyspohjaiset hankkeet syntyvät markkinoita mullistavista tutkimustuloksista, korkealuokkaisista teknologioista ja vanhaa rikkovista liiketoimintastrategioista.


Valikoituja esimerkkejä EIT Digitalin innovaatiotoiminnasta

Digital Industry:

“Street Smart Retail” -innovaatiohanke kehittää jälleenmyyjille tarkoitettua moduulipohjaista sovellutusta (Hankkeeseen osallistuvat seuraavat EIT Digitalin toimipisteet: Trento, Helsinki ja Berliini). Hyödyntämällä monikanavaista tietoa sovellus tarjoaa asiakkaille katkeamattoman ostokokemuksen niin paikan päällä kaupassa kuin sähköisesti. Kehitystyössä keskitytään jälleenmyynnin ydinohjelmistopaketin (Digital Retail Suite, DRS) liittämiseen palvelualustaan sekä tästä syntyvän liiketoimintamallin kehittämiseen. Teleyhtiöt Telecom Italia ja British Telecom huolehtivat DRS –alustan päälle rakennetun sovelluksen markkinoilleviennistä. Sovellus on saatavilla sekä tilapäisille että pysyville kaupoille. Sovelluksen ydinteknologia tullaan siirtämään EIT Digitalin osarahoittamalle spinoff-yritykselle, joka vastaa sovelluksen globaalista lanseerauksesta. Pienille ja keskisuurille jälleenmyyjille tarkoitettu monikanavainen sovellus vahvistaa niiden kilpailuasemaa suuria globaaleja sähköisiä kilpailijoita vastaan.


“Operating Digital Industry with Product and Services” on uusi, vuonna 2017 aloittava kolmivuotinen innovaatiohanke (München, Pariisi, Milano). Se keskittyy luomaan digitaalisia innovaatiokeskittymiä, joiden tavoitteena on mahdollistaa ja tukea Euroopan teollisuuden digitaalista muutosta. Keskittymien yhteinen alusta perustuu Siemensin MindSphere –pilvialustaan ja FIWARE-ohjelmakomponentteihin (kehittäjinä tulevat olemaan Siemens, Engineering, ATOS ja CEA). Digitaalisten innovaatiokeskittymien ekosysteemi toimii EIT Digitalin maatoimipisteissä. Ekosysteemi yhdistää suuret eurooppalaiset toimijat ja kasvuyritykset, mikä edistää uusien tehokkaiden digitaalisten teollisuussovellutusten kehittämistä. Näistä ensimmäiset liittyvät tuotannon laadunvalvontaan ja ennaltaehkäisevään ylläpitoon.

Digital Wellbeing:

“Fit to Perform” -innovaatiohanke kehittää tulevaisuuden ajopiirturia välittämällä tiedot kuorma-autokuljettajan keskeisistä elintoiminnoista ajoneuvonhallintajärjestelmään ajoneuvon toiminta- ja ajoympäristöstä kertovan tiedon rinnalle (Eindhoven ja Lontoo). Kolmevuotinen hanke päättyy vuoden 2016 lopussa. EIT Digitalin osarahoittama uusi kasvuyritys tuo kehitystyön tulokset markkinoille vuoden 2017 aikana. Johtava ajoneuvohallintajärjestelmien valmistaja Astrata on uuden yrityksen ensimmäinen asiakas. Astrata on osallistunut ratkaisun suunnitteluun, testaukseen ja validointiin vuodesta 2015 lähtien. Innovaatiohankkeen yhteiskunnallisina tuloksina liikenneturvallisuus, kuorma-autokuljettajien elämänlaatu sekä kuljetustoimialan kannattavuus ovat parantuneet.

Digital Infrastructure:

“European Trusted Cloud Ecosystem” -innovaatiohanke aloittaa kolmannen toimintavuotensa vuonna 2017 (Helsinki, Trento ja Lontoo). Hanke yhdistää tieto- ja palvelinturvallisuuden sekä käyttäjätiedon suojaamiseen rakennettujen lisäpalvelujen avulla ydinteknologian tarjoajat monipilvipalveluun (multi-cloud, myös ns. kolmannen osapuolen). EIT Digitalin partnereista mukana ovat British Telecom, F-Secure, Telecom Italia, Reply ja CNR. Joukko eurooppalaisia turvallisia sähköisiä palveluja tarjoavia yrityksiä liitetään ekosysteemiin vuoden 2017 aikana (ensimmäisen kahden vuoden aikana on liitetty jo 16 yritystä). Markkinalletulosuunnitelma perustuu ekosysteemin oman markkinapaikan rakentamiseen. Sen uskotaan vauhdittavan luotettujen pilvipalvelujen ja –sovellusten käyttöönottoa sekä kuluttajien että yritysten keskuudessa.

Advanced Connectivity Platform for Vertical Segments” -innovaatiohanke aloittaa toisen toimintavuotensa vuonna 2017 (Helsinki, Tukholma ja Milano). Hankkeen teollisina kumppaneina ovat Bittium, Ericsson, Engineering ja yliopistokumppanina Politecnico de Milano. Hanke kehittää yleisen liitettävyyden mahdollistavaa alustaa sekä esineiden internetin (IoT) -sovellusten kehittäjille tarkoitettuja väliohjelmistoja. Ensimmäisen vuoden aikana alustaa on onnistuneesti testattu terveydenhuollon, älyrakennus- ja liikennetoimialoille kehitettyjen sovellutusten avulla. Ensimmäinen kaupallinen asiakas on osallistunut kehitystyöhön ja ostanut ilmailualalle tarkoitetun IoT-prototyypin. Alustan testausta jatketaan vuoden 2017 aikana uusilla terveydenhuollon ja raskaan teollisuuden sovellutuksilla. Ericsson vastaa alustan viemisestä kaupallisille markkinoille. Alusta tukee IoT-sovellusten markkinoiden liikkeellelähtöä, kun sovellutusten kehittäjät voivat keskittyä itse sovellutuksiin teknisen alustan rakentamisen sijasta.

Yritysten liiketoiminnan kasvuvauhdin kiihdyttäminen 2017 – 2019

Liiketoiminnan kasvuvauhdin kiihdyttäminen on EIT Digital innovaatiostrategian keskeinen osa-alue, jossa se keskittyy kasvuyrityksiin. Nämä ovat toimintansa aloittaneita yrityksiä, jotka tuotteen ja markkinan valinnan jälkeen ovat valmiita kasvamaan kaupallisesti Euroopassa ja laajemmallekin. Näille yrityksille EIT Digital Accelerator – kasvuohjelman arvolupaus on tuki markkinoille ja yritysrahoituksen piiriin pääsystä (Access-to-Market ja Access-to-Finance). Ohjelmaan osallistuminen auttaa sekä liikevaihdon sekä kerätyn keskimääräisen yritysrahoituksen kokoluokan nopeassa kasvattamisessa. Toiminta sisältyy EIT Digitalin koko Euroopan kattavaan missioon ja täydentää jäsenvaltioiden omia kansallisia yrityshautomotoimintoja.

Saksalainen Distribusion on esimerkki EIT Digital Accelerator –kasvuyritysohjelmaan kuuluvasta yrityksestä. Se kehittää maailmanlaajuista järjestelmää kaupunkien välisten ja sisäisten linja-automatkojen varaamiseen. Järjestelmä yhdistää linja-autoyritykset ja matkustajat kaikkialla maailmassa. Distribusion keräsi kuusi miljoonaa euroa pääomasijoituksia maaliskuussa 2016 EIT Digitalin avulla ja aloitti yhteistyön EIT Digitalin teollisen kumppanin, Amadeuksen, kanssa heinäkuussa. EIT Digital on tukenut yritystä myös uusien markkinoiden avaamisessa esittelemällä sitä mahdollisille asiakkaille Bulgariassa, Kroatiassa, Ranskassa, Italiassa ja Britanniassa.

EIT Digital on asettanut itselleen kunnianhimoiset kasvutavoitteet vuosille 2017 – 2019. Niiden mukaisesti vuoden 2017 aikana syntyvien uusien tuotteiden määrää tullaan lisäämään 65% (84) ja uusien kasvuyritysten määrää 44% (13). Vuoden 2017 aikana 60 uuden kasvuyrityksen uskotaan liittyvän EIT Digital Accelerator –kasvuyritysohjelmaan. EIT Digitalin toiminnan piirissä olevien yritysten keskimääräisen liikevaihdon arvioidaan olevan 3,5 miljoonaa euroa ja keskimääräisen markkina-arvon 16,5 miljoonaa euroa.

Euroopan inhimillisen pääoman kehittäminen yrittäjyyskoulutuksen avulla 2017 – 2019


EIT Digital keskittyy inhimillisen pääoman kehittämiseen ja jatkaa EIT-tuotenimellä varustetun koulutusbrändin rakentamista tarjoamalla innovaatio- ja yrittäjyyskoulutusta kolmessa eri koulutusohjelmassaan sekä verkkokoulutuksena.

EIT Digital tulee lisäämään koulutusohjelmiinsa kohdistuvaa innovaatiotyötä ja investointeja ja tätä kautta niiden painoarvoa toiminnassaan. Vuoteen 2017 mennessä arviolta 3 000 opiskelijaa on käynyt läpi EIT Digitalin lähikoulutusohjelman. Luvun uskotaan nousevan 7 500 opiskelijaan vuoteen 2019 mennessä. Vastaavasti verkkomuotoisten kurssien uskotaan kasvavan vuosittain ja tavoittavan 100 000 opiskelijaa vuoteen 2019 mennessä.

“Meillä Euroopassa on poikkeuksellisia voimavaroja eri toimialojen kyvykkyyksinä, ammattitaitoina ja kunnianhimoina. Ne on koottava yhteen, jotta voimme varmistaa Euroopan kilpailukyvyn säilymisen tällä kasvavalla markkinalla. Digitaalinen menestyminen on meille jokaiselle tärkeää. Se vauhdittaa taloudellista toimeliaisuuttamme, luo työpaikkoja, parantaa elämämme laatua ja kasvattaa samalla digitaaliseen tulevaisuuteen valmiudet omaavan ammatti- ja yrittäjätyövoiman määrää”, Willem Jonker sanoo

Pinterest
EIT Digital Suomi

Lisätietoja

EIT Digital Suomi:n yritysprofiili Kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Omat tagit

Innovaatiot
innovaatiotoiminta
Digital industry
Digital Infrastructure
Digital Wellbeing
Digital Cities
IoT
digitaalinen infrastruktuuri
Digitaalinen terveydenhuolto
digitaaliset kaupungit
digitaalinen hyvinvointi
access to finance
MOOC
yrtiittäjäkoulutus

Siirry yrityksen profiiliin Siirry EIT Digital Suomi kotisivuille Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

EIT Digital Suomi - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

EIT Digital Suomi - Muita referenssejä

EIT Digital Suomi - Muita bloggauksia

Siirry EIT Digital Suomi kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Parempaa journalismia mallintamisen kriteerein
7 lupaavinta terveyden ja hyvinvoinnin startupia Suomesta
Drone-olympialaiset järjestetään syyskuussa Suomessa

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia