Jakamistalous

Jakamistalous (eng. sharing economy) viittaa yhteisölliseen talouteen, jossa hyödykkeet lainataan, vuokrataan tai jaetaan yksityishenkilöiden tai organisaatioiden välillä niiden ostamisen sijasta. Jakamistaloudesta käytetään myös muita rinnakkaisia termejä, kuten vertaistalous, vaihdantatalous ja välitystalous. Jakamistalous on tuore ilmiö ja liike, joka pyrkii yhdistämään digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet vanhoihin yhteisöllisiin toimintatapoihin. Alustatalous on tiiviisti yhteydessä jakamistalouteen, sillä digitaaliset alustat […]

Lue lisää

Laatu, turvallisuus ja ympäristö

Laatu viittaa laadunvarmistukseen asiakasyrityksen omassa toiminnassa. Turvallisuus esimerkiksi valvonnan prosesseihin. Ympäristö puolestaan prosesseihin, joissa asiakasyritys huomioi tai muuten hyödyntää tietoa fyysisestä toimintaympäristöstään. Laatu, turvallisuus ja ympäristö tarjoajayritykset Tarjoajayritykset ite wikissä Laatu, turvallisuus ja ympäristö tarjoajayritykset Laatu, turvallisuus ja ympäristö-referenssitoteutukset  Laatu, turvallisuus ja ympäristö julkaisut   

Lue lisää

Logistiikka

Logistiikka on materiaalivirtojen hallintaan lähtöpisteen ja kulutuksen välillä erikoistunut toimiala. Logistiikan päämääränä on tavaran toimittaminen loppuasiakkaalle siten, että se on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan, sekä minimoiden kuljetuksesta koituvat kustannukset ja haitat, kuten esimerkiksi negatiiviset ympäristövaikutukset ja turvallisuusriskit. Tavaravirran lisäksi logistiikkaan kuuluu tieto- ja rahavirran kulkuun liittyvä suunnittelu. Varsinaisen materiaalivirran logistiikka pitää yleensä sisällään tiedonkulun […]

Lue lisää

Myynti

Myynti on kahden tai useamman osapuolen välillä tapahtuva tavaroiden tai palveluiden vaihdantaa, rahaa tai hyödykettä vastaan. Myynti lunastaa yrityksen luoman lisäarvon laskutuksena ja maksuina. Myyjä ja ostaja sopivat vaihdannan hinnasta, jolla kohteen tai tavaran omistajuus vaihtuu. Tavallisesti myyjä on kaupan aktiivinen osapuoli, ja itse omistussuhteen vaihdanta voi tapahtua ennen velvoitetta maksuun. Henkilö, joka  on vastuussa […]

Lue lisää

Projektinhallinta

Projektinhallinnan prosessilla viitataan asiakasyrityksen projektinhallintaan, jota tyypillisesti ei voida rajata koskemaan ainoastaan it-projekteja. Tyypillisiä tarjonnan tyyppejä ovat projektinhallinnan ohjelmistot ja vuokratyövoima.   Projektinhallinnan prosessiosaaminen on muutakin kuin toteutuksen yhteydessä tehtävää projektityötä. Projektinhallinta on prosessi, johon kuuluu toiminnan suunnittelu, organisointi, motivointi, ja voimavarojen ohjaus. Näiden lisäksi projektinhallintaan liittyy joukko menettelyjä ja protokollia, joilla pyritään tiettyihin tavoitteisiin, […]

Lue lisää

Sähköinen taloushallinto

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten laskutus, ostolaskujen vastaanotto, laskujen kierrätys ja hyväksyntä, laskujen maksu, kirjanpito ja viranomaisilmoitusten lähettäminen jne. hoidetaan sähköisesti. Sähköisen toimintatavan tavoitteena on yhdistää ja automatisoida kirjanpidon eri työvaiheita sekä tuottaa samanaikaisesti valmista kirjanpitoaineistoa. Samalla vähennetään kirjanpitoon kuluvaa työn määrää sekä nopeutetaan yrityksen liiketoiminnasta tarvittavan tiedon saamista. […]

Lue lisää

Supply chain management SCM – toimitusketjun hallinta

Supply Chain Management (SCM) eli toimitusketjun hallinta on tavaravirtojen ja palvelujen hallintaa ja optimointia, siten, että kaikki toimitusketjussa olevat osapuolet, kuten esimerkiksi toimittajat, jakelijat ja muut liikekumppanit huomioidaan. Toimitusketjun hallinnan perimmäinen tarkoitus on lisätä kaikkien osapuolten välistä kommunikointia. Lisääntyneen kommunikaation toivotaan edelleen johtavan pienempiin kustannuksiin, kasvaneeseen myyntiin ja parempaan asiakaspalveluun. Perinteiseen toimitusketjun hallinnan prosessiin sisältyy […]

Lue lisää

Tietohallinto

Tietohallinnolla tarkoitetaan järjestelmällistä tiedon keräämistä, järjestämistä, ylläpitämistä, hallinnointia ja jakamista. Tiedon hallinnointi taas pitää sisällään tiedon ja tietoliikenteen organisointia ja omistajuuden suunnittelua; valvontaa, käsittelyä, arviointia ja raportointia. Tietohallinnon keskeisenä tavoitteena on tukea liiketoimintaa teknologian käytön avulla. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että liiketoimintastrategia ja tietohallinto toimivat yhdessä linjassa. Tietohallinto pyrkii aktiivisesti tiedottamaan yritysjohtoa tietotekniikan, tietojärjestelmien ja […]

Lue lisää

Toiminnanohjaus ERP

Toiminnanohjaus on prosessikokonaisuus, jolla ohjataan yrityksen toimintaa kuten tilauksia, tuotannonsuunnittelua, materiaalivirtoja, valmistusta, valmistuksen kustannuksia ja jakelua. Toiminnanohjaus on myös resurssien ohjausta (aika, raaka-aineet, työvoima, raha) ja lyhenne ”ERP” juontuukin termistä Enterprise Resource Planning. Toiminnanohjausjärjestelmä on koko yrityksen yhteinen tietojärjestelmä, jota tarvitaan kannattavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Ideaalitilanteessa ERP-järjestelmä on koko yrityksen toiminnan ydin, jonka avulla eri […]

Lue lisää