Markkinointi

Markkinointi tarkoittaa keinoja, joilla yritys kommunikoi tuotteen, palvelun tai brändin arvon asiakkaille, tarkoituksenaan mainostaa tai edistää tuotteen, palvelun tai brändin myyntiä. Yleisiä markkinointitekniikoita ovat kohdemarkkinoiden valinta markkina-analyysin avulla, markkinoiden segmentointi, asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen, markkinatiedon hallinta, kysynnän ennustaminen, brändäys ja markkinointikanavien hallinta. Yhteiskunnalliselta kannalta markkinointi on linkki yhteiskunnan aineellisten vaatimusten ja kaupallisen vaihdannan välillä. Markkinointi tyydyttää nämä […]

Lue lisää

Myynti

Myynti on kahden tai useamman osapuolen välillä tapahtuva tavaroiden tai palveluiden vaihdantaa, rahaa tai hyödykettä vastaan. Myynti lunastaa yrityksen luoman lisäarvon laskutuksena ja maksuina. Myyjä ja ostaja sopivat vaihdannan hinnasta, jolla kohteen tai tavaran omistajuus vaihtuu. Tavallisesti myyjä on kaupan aktiivinen osapuoli, ja itse omistussuhteen vaihdanta voi tapahtua ennen velvoitetta maksuun. Henkilö, joka  on vastuussa […]

Lue lisää

Projektinhallinta

Projektinhallinnan prosessilla viitataan asiakasyrityksen projektinhallintaan, jota tyypillisesti ei voida rajata koskemaan ainoastaan it-projekteja. Tyypillisiä tarjonnan tyyppejä ovat projektinhallinnan ohjelmistot ja vuokratyövoima.   Projektinhallinnan prosessiosaaminen on muutakin kuin toteutuksen yhteydessä tehtävää projektityötä. Projektinhallinta on prosessi, johon kuuluu toiminnan suunnittelu, organisointi, motivointi, ja voimavarojen ohjaus. Näiden lisäksi projektinhallintaan liittyy joukko menettelyjä ja protokollia, joilla pyritään tiettyihin tavoitteisiin, […]

Lue lisää

Sähköinen taloushallinto

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten laskutus, ostolaskujen vastaanotto, laskujen kierrätys ja hyväksyntä, laskujen maksu, kirjanpito ja viranomaisilmoitusten lähettäminen jne. hoidetaan sähköisesti. Sähköisen toimintatavan tavoitteena on yhdistää ja automatisoida kirjanpidon eri työvaiheita sekä tuottaa samanaikaisesti valmista kirjanpitoaineistoa. Samalla vähennetään kirjanpitoon kuluvaa työn määrää sekä nopeutetaan yrityksen liiketoiminnasta tarvittavan tiedon saamista. […]

Lue lisää

Supply chain management SCM – toimitusketjun hallinta

Supply Chain Management (SCM) eli toimitusketjun hallinta on tavaravirtojen ja palvelujen hallintaa ja optimointia, siten, että kaikki toimitusketjussa olevat osapuolet, kuten esimerkiksi toimittajat, jakelijat ja muut liikekumppanit huomioidaan. Toimitusketjun hallinnan perimmäinen tarkoitus on lisätä kaikkien osapuolten välistä kommunikointia. Lisääntyneen kommunikaation toivotaan edelleen johtavan pienempiin kustannuksiin, kasvaneeseen myyntiin ja parempaan asiakaspalveluun. Perinteiseen toimitusketjun hallinnan prosessiin sisältyy […]

Lue lisää

Tietohallinto

Tietohallinnolla tarkoitetaan järjestelmällistä tiedon keräämistä, järjestämistä, ylläpitämistä, hallinnointia ja jakamista. Tiedon hallinnointi taas pitää sisällään tiedon ja tietoliikenteen organisointia ja omistajuuden suunnittelua; valvontaa, käsittelyä, arviointia ja raportointia. Tietohallinnon keskeisenä tavoitteena on tukea liiketoimintaa teknologian käytön avulla. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että liiketoimintastrategia ja tietohallinto toimivat yhdessä linjassa. Tietohallinto pyrkii aktiivisesti tiedottamaan yritysjohtoa tietotekniikan, tietojärjestelmien ja […]

Lue lisää

Toiminnanohjaus ERP

Toiminnanohjaus on prosessikokonaisuus, jolla ohjataan yrityksen toimintaa kuten tilauksia, tuotannonsuunnittelua, materiaalivirtoja, valmistusta, valmistuksen kustannuksia ja jakelua. Toiminnanohjaus on myös resurssien ohjausta (aika, raaka-aineet, työvoima, raha) ja lyhenne ”ERP” juontuukin termistä Enterprise Resource Planning. Toiminnanohjausjärjestelmä on koko yrityksen yhteinen tietojärjestelmä, jota tarvitaan kannattavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Ideaalitilanteessa ERP-järjestelmä on koko yrityksen toiminnan ydin, jonka avulla eri […]

Lue lisää

Tuotanto ja palvelutuotanto

Tuotannolla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla asiakasyritys tekee lisäarvoa. Tuotantotoiminnalla viitataan yhä useammin teollisen tuotannon lisäksi erilaisten palveluiden tuotantoon. Esimerkiksi asiantuntija-yrityksen asiantuntijatyö on tuotantoa, kun taas tehtaassa tuotantoa on siellä käytettävien laitteiden käyttäminen tehdastuotannossa. Laajasti ottaen tuotanto on siis kauppatavaran ja palveluiden tuottamista käytettäväksi tai myytäväksi. Ohjelmistotuoteliiketoimintaan keskittyvät yritykset suunnittelevat ja valmistavat ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Myös asiakkaille […]

Lue lisää

Viestintä

Yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä. Viestintään kuuluvat intranet ja extranet, sekä viestintälaitteet ja –ohjelmistot, kuten puhelimet, videoneuvottelut ja sosiaalisen median työkalut. Viestintään sisältyy sekä viestinnän ammattikunta, että teknologiaratkaisut. Tyypillisiä teknisiä ratkaisuja mm. julkaisujärjestelmät ja viestinnän ohjelmistot kuten Lync, Skype ja chat-ohjelmistot  Viestinnän tarjoajayritykset Viestinnän tarjoajayritykset ite wikissä Viestinnän prosessin tarjoajayritykset ite wikissä Viestinnän referenssitoteutukset ite […]

Lue lisää