Syksyllä 2018 Valtiovarainministeriö käynnisti kansallisen tekoälyohjelman, Auroran, esiselvityksen. AuroraAI:n tavoitteena on siirtyä siiloutuneesta palvelutuotannosta kohti yksilöllisiä ja poikkisektoraalisia palveluja hyödyntämällä älykkäiden sovellusten muodostamaa verkkoa. Käyttäjien näkökulmasta tämä tarkoittaisi mahdollisuutta saada eri elämäntilanteissa saumattomasti monien julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin organisaatioiden palveluja.

Esiselvitysvaiheessa mukana ollut Goforen Petri Takala kertoo, että laajaa aihetta lähdettiin tarkastelemaan hyödyntämällä Joseph Stiglitzin työryhmän tutkimustuloksia. Niiden mukaan bruttokansantuotetta ei kannata käyttää hyvinvoinnin mittarina, vaan ihmistä tulisi tarkastella monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti useammasta näkökulmasta.

– Stiglitzin työryhmän mukaan ihmisen hyvinvointi koostuu terveydestä, aineellisesta elintasosta, koulutuksesta, henkilökohtaisista toiminnoista, äänen saamisesta kuuluville politiikassa, sosiaalisista suhteista, ympäristön tilasta ja turvallisuuden tunteesta. Näiden näkökulmien myötä saadaan uusi tapa tarkastella hyvinvointia, Takala aloittaa.

Hän toteaa, että toistaiseksi julkisella sektorilla on jaettu rahaa tuotantosiiloihin ilman täyttä ymmärrystä esimerkiksi lapsiperheiden tai vanhusten tilanteesta. AuroraAI:n avulla tavoitellaan siirtymistä hallintolähtöisestä johtamisesta asiakaslähtöiseen johtamiseen.

“AuroraAI:n avulla tavoitellaan siirtymistä hallintolähtöisestä johtamisesta asiakaslähtöiseen johtamiseen.”

– Johtamistavan muutos ja ihmislähtöisen toimintamallin jalkauttaminen julkishallintoon vaatii, että väestön todelliset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Kevään aikana puhuttiin paljon hoitajamitoituksesta ja sen nostamisesta 0,7 hoitajaan per iäkäs ihminen. Keskustelun ongelmana on ollut, että siinä standardoidaan tuotantopanos ymmärtämättä kysyntää ja väestön todellista palvelun tarvetta, Takala antaa esimerkiksi.

Älykäs botti ohjaa ihmisen oikeiden palvelujen pariin

Helmikuussa päättyneen esiselvitysvaiheen aikana AuroraAI-verkkoa pilotoitiin kolmen eri elämäntapahtuman avulla. Ne käsittelivät muuttoa opiskelupaikkakunnalle, työelämämuutoksia osaamisen kehittymisen ja työpaikan vaihdon kautta sekä lasten ja vanhempien hyvinvointia muuttuvissa perhesuhteissa.

Takala kertoo tarkemmin eroperhe-tapahtumapilotista.

– Olemme luoneet kyvykkyyttä synnyttää perheverkostojen tilannekuvaa tietyn alueen lapsiperheistä. Haasteena oli eri rekisteritietojen yhdistelyn oikeudet ja rajoitukset. Kokeilujen avulla olemmekin voineet tunnistaa, missä tiedon yhdistelyn rajat menevät. Kun tilannekuvia saadaan synnytettyä, on mahdollista luoda älykäs bottiverkosto, jossa ihminen voi tunnistaa tarvitsemiaan palveluja ja halutessaan toimia anonyymisti.

 

Goforen Petri Takala osallistui AuroraAI-hankkeen esiselvitysvaiheeseen.

 

Esiselvityksessä kävi ilmi, että eroprosessin eri vaiheissa lapsiperhe kohtaa jopa kymmeniä eri toimijoita. Riittävien tilannekuvien saatavuus on tärkeää, jotta palveluja voidaan kehittää oikeaan tarpeeseen ja tarjota niitä tarvitseville juuri oikealla hetkellä.

Takala kertoo, että matkan varrella hyödynnettiin myös asiantuntijoiden osaamista. Huomattiin, että hankalassa elämäntilanteessa ihminen tarvitsee usein apua oikeiden palvelujen löytämiseen.

– Asiantuntijoiden kokemuksen pohjalta rakennettiin mm. kyselevä botti, joka pystyy luomaan eroperheen tilannekuvan. Se kysyy akuuttitilanteessa olevalta ihmiseltä joukon kysymyksiä ja tekee vastausten perusteella yksilöidyn palvelusuosituskokonaisuuden, Takala sanoo.

Rekisterien ja bottien tuottaman datan avulla luotuja tilannekuvia on mahdollista hyödyntää strategisessa johtamisessa, sillä eri tapausten välisistä yhteneväisyyksistä pystytään tunnistamaan yhteiskunnan käytänteissä olevia ongelmia.

– Tiedon avulla saadaan parempi käsitys palvelukokonaisuuksien toiminnasta ja niitä voidaan kehittää eteenpäin. Esiselvityksen aikana esimerkiksi Tampereen kaupunki tutustui asiakaslähtöisen ja tilannekuvapohjaisen yhteisjohtamisen toiminta- ja kehitysmalliin.

Tiedon avulla saadaan parempi käsitys palvelukokonaisuuksien toiminnasta ja niitä voidaan kehittää eteenpäin.”

Älykkäiden ratkaisujen tietoturva ja -suoja korostuu erityisen paljon juuri julkisella sektorilla. Takalan mukaan kyselevä botti on hyvin tietoturvallinen ratkaisu.

– Usein datalähtöisiä palveluja kehitetään siten, että jossain vaiheessa yksityisyyden suoja alkaa kadota. AuroraAI-verkossa järjestelmälle ei tarvitse paljastaa mitään yksilöön liittyviä tietoja, mutta ihminen saa palvelukokemuksen, joka on taatusti parempi kuin Google-haku.

Hankkeen toivotaan jatkuvan seuraavalla hallituskaudella

AuroraAI:n esiselvitysvaiheeseen osallistui lukuisia organisaatioita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Toiveissa on, että seuraavan hallituksen toimikaudella hanketta päästään viemään konkreettisesti eteenpäin. Esiselvityksen pohjalta on tehty lausunto ja hankkeen kehittämissuunnitelma vuosille 2019-2023.

Takalan mielestä AuroraAI-verkko on loistava esimerkki digitalisaation mahdollisuuksista.

– Edistyneen analytiikan avulla eri tietolähteissä olevaa tietoa voidaan yhdistää ja analysoida ilman hankalien tietomallien muokkaamista. Maailman pelastamisen kannalta on merkittävää, että digitalisaation myötä maapallon, ihmisten ja ympäristön tilaa voidaan ymmärtää uudella tavalla. Aikaisemmin tällaisen tilannekuvan synnyttäminen oli kallista ja vaati monimutkaisia mekanismeja.

“Maailman pelastamisen kannalta on merkittävää, että digitalisaation myötä maapallon, ihmisten ja ympäristön tilaa voidaan ymmärtää uudella tavalla.”

Vaikka AuroraAI-verkon tarkoitus on edistää yhteiskunnan hyvinvointia, Takala ennustaa, että hankkeen tiimoilta tullaan käymään vielä paljon kansalaiskeskustelua. Hänen mukaan tarvitaan myös tekoälyn hyödyntämisen konkretisointia sekä tiedon hyödyntämiseen liittyvää eettistä keskustelua.

– Tekoälyyn ja edistyneeseen analytiikkaan liittyy vääriä uskomuksia, joten ensimmäisenä tulee panostaa kohdeorganisaatioiden koulutukseen. Kun ihmiset pääsevät eroon virheellisistä käsitteistä ja ymmärtävät datan ja datamallien mahdollisuudet, keskustelu siirtyy aivan uudelle tasolle. Suomi on onneksi eettisen tekoälyn kehittämisen kärkimaita, joten pystymme tuomaan esille viestiä turvallisesta tekoälystä, jonka hyödyntäminen lähtee liikkeelle ihmisten näkökulmasta.

Takala uskoo, että palvelumalli kehittyy uusien toimijoiden lähtiessä mukaan hankkeeseen.

– Ekosysteemin voima syntyy isosta määrästä toimijoita. Mitä enemmän kehitämme palvelumallia, sitä parempi siitä tulee. Hankkeen parissa työskentely on ollut hyvin palkitsevaa, mutta matka on vasta alussa. Tulemme kohtaamaan vielä monia mielenkiintoisia asioita sen varrella.

 

Goforen Ite wiki-profiili

Goforen kotisivut

AuroraAI-hanke Valtiovarainministeriön verkkosivuilla