Granite on kokonaisvaltaista riskienhallinnan ja verkkokoulutuksen pilvipalvelua tarjoava ohjelmistoyritys Tampereelta. Granite tekee riskienhallinnasta selkeää, tavoitteellista ja vie sen käytännön teoiksi. Graniten selainpohjaisesti toimiva palvelu auttaa organisaatioita johtamaan riskienhallinnan, poikkeamahallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja verkkokoulutuksen kokonaisuuksia. Graniten ketterät pilvipalvelut skaalautuvat pienistä yrityksistä aina suurille, kymmenien tuhansien työntekijöiden yrityksille.

Minkälainen on yrityksenne syntyhistoria?

Yrityksen toimitusjohtaja Teppo Kattilakoski ja teknologiajohtaja Anssi Väisänen saivat opiskellessaan Tampereen teknillisellä yliopistolla idean ohjelmistoyrityksestä, jonka päämääränä oli tehdä tietoturvallisuudesta ymmärrettävää organisaatioiden koko henkilökunnalle. Granite Partners Oy perustettiin kesällä 2005 ja tavoitetta lähdettiin täyttämään helppokäyttöisten ja ymmärrettävien tietoturvan verkkokoulutuksien avulla. Riskienhallinnan asiantuntija Janne Viljamaa tuli mukaan kaksi vuotta myöhemmin, ja siitä lähtien Granite on suunnitelmallisesti laajentunut kattamaan kokonaisvaltaisesti kaikki riskienhallintaan liittyvät eri osa-alueet.

Mitkä ovat keskeisimmät lisäarvot, joita välitätte asiakkaillenne?

Granite tekee kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta ja verkkopohjaisesta koulutuksesta helppoa, ymmärrettävää ja systemaattista koko organisaatiolle. Tämä auttaa asiakasta tekemään oikeita ratkaisuja kustannus/hyöty-näkökulmasta sekä mm. pohtimaan strategisiin liiketoimintavalintoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ja varautumaan niihin. Riskienhallinta ei tarkoita kassakaappiin tulostettua katastrofisuunnitelmaa vaan jatkuvaa ja ajantasaista tietoa päätöksenteon ja -tekijöiden tueksi. Tätä kautta riskienhallinta tuo aitoja liiketoimintahyötyjä organisaatiolle.

Teppo Kattilakoski esittelemässä Graniten tarjontaa ICTexpossa 2016

Teppo Kattilakoski esittelemässä Graniten tarjontaa ICTexpossa 2016

Granite on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Tarjoamamme valmiit moduulit auttavat liikkeellelähdössä ja konfigurointi- ja räätälöintimahdollisuudet auttavat toteuttamaan myös asiakaskohtaisia erityisvaatimuksia. Muutokset saadaan myös tuotantoon hyvin nopealla aikataululla, mihin suuret järjestelmätoimittajat eivät usein pysty. Lisäksi asiakas voi omatoimisesti hallita palvelua ja tehdä konfigurointeja.

Graniten avulla pystytään kartoittamaan ja seuraamaan esimerkiksi tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä ja poikkeamia, sekä vastuuttamaan korjaavia toimenpiteitä suoraan järjestelmästä. Lisäksi Granite mahdollistaa helppokäyttöisten verkkokoulutusten järjestämisen ja tulosten seurannan koko organisaatiolle. Tätä kautta riskienhallinnan vaatimuksia saadaan tehokkaasti jalkautettua koko henkilöstölle. Järjestelmä sisältää valmiit tietoturvakurssit, ja kursseja voidaan myös räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Mitkä it-alan trendit ovat näkyneet asiakastyössänne viimeisen vuoden aikana?

Toiminnassamme on näkynyt kasvava tarve ketteryydelle niin kehitystyössä, kuin siinä, miten järjestelmää räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaiden tarpeet ovat usein hyvin erilaisia toisistaan ja saattavat muuttua kesken asiakkuuden. Vaikka ketteryydessä ei sinänsä mitään uutta olekaan, tuntuu silti siltä, että varsinkin isojen järjestelmätoimittajien ratkaisut ovat hyvin kankeita ja taipuvat vain tietyntyyppisiin esiräätälöityihin muutoksiin. Vaativammat räätälöintityöt ovatkin sitten usein kustannuksiltaan kohtuuttoman suuria.

Yritykset ovat kuitenkin enenevässä määrin havahtumassa siihen, että skaalautuvuutta ja räätälöityä palvelua on mahdollista saada myös ketterästi ja kohtuullisilla kustannuksilla. Graniten kantavana ajatuksena on aina ollut ketterä skaalautuvuus ja taipuminen asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Tämän ketteryyden ideologian kannattavuudesta olemmekin erityisesti viimeisen vuoden aikana saaneet kasvavissa määrin asiakkailtamme kiitosta.

Lisäksi yhä suuremmat yritykset uskaltavat ja haluavat ostaa tämän tyyppisiä järjestelmiä pilvipalveluna. Muutamia vuosia sitten lähtökohtana oli usein on-premise toimitusmallit, mutta nykyään vastaavia tilanteita tulee harvemmin. Palvelun ja palveluntoimittajan tietoturvatason osoittaminen on varmasti myös vaikuttanut tähän eli kun asiakas voi luottaa, että palvelu on tietoturvallisesti toteutettu, ei on-premise mallille ole niin suurta tarvetta.

Mitä pidätte kiinnostavimpina digitalisaation tulevaisuuden näkyminä ja kehityksinä?

Yrityksien tietojärjestelmät ovat yhä enemmän siirtymässä pilvipalveluiksi, joka avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia sekä tuo kustannussäästöjä. Toisaalta se myös asettaa uudenlaisia tarpeita riskienhallintaan erityisesti tietoturvallisuuden näkökulmasta. Digitalisaation kiihtyessä myös tarve systemaattiselle tietoturvallisuuden ja riskien hallinnalle korostuu siis entisestään. Tämä luo meille positiivista haastetta kehittää järjestelmäämme vastaamaan digitalisaation mukana muuttuviin tarpeisiin.

Tietoturvallisuuden tärkeyden korostuessa erityisesti henkilöstön osaamisen tärkeys korostuu, sillä hyvin huomattava osa tietoturvapoikkeamista johtuu inhimillisistä seikoista teknisten seikkojen sijaan. Puisevien koulutusmanuaalien aikakausi alkaa olla lopullisesti ohi; henkilöstön koulutuksessa tukeudutaan yhä enemmän lähiopetuksen ohessa verkkokoulutusjärjestelmiin, joissa kurssien suorittamista voidaan seurata ja kurssi toteuttaa uusille työntekijöille vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Verkkomuotoiset toteutukset myös mahdollistavat oppimisen tukemisen esimerkiksi videoiden ja muiden multimediaelementtien avulla, mikä on tulevaisuudessa yhä suuremmassa roolissa koulutussisältöjä laadittaessa.

Mobiilikäytön määrä on myös lisääntynyt vahvasti ja tulee lisääntymään yhä enemmän tulevaisuudessa. Toimitettavien järjestelmien täytyy toimia täystehoisena ja täydellä toiminnallisuudella myös mobiililaitteilla. Käyttäjät ovat tottuneet kuluttajajärjestelmien kautta hyvään käytettävyyteen sekä käyttökokemukseen ja odottavat sitä nykyään myös yrityskäytössä olevilta järjestelmiltä. Tämä tulee mielestämme korostumaan jatkossa entisestään.

Haaastattelussa oli Teppo Kattilakoski, Graniten Toimitusjohtaja

Teppo-kattilakoski

Graniten kotisivut

Graniten ite wiki-profiili