VTT:n ja TEK:n vuoden 2019 teknologiabarometrin tulokset julkistettiin Helsingissä 24.5. Vuodesta 2004 alkaen julkaistu teknologiabarometri kuvaa kansalaisten asenteita ja kansakunnan suuntautumista tietoon perustuvaan yhteiskuntaan.

Barometri tarjoilee tietoa sekä maamme vahvuuksista että heikkouksista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan saralla.

Teknologiabarometri muodostuu 12 mittarista, joiden kokonaisuudesta muodostuu indeksinomainen tunnusluku mittaamaan maan teknologian tilaa. Teknologiabarometrin vertailumaat ovat Ruotsi, Tanska, Alankomaat, Saksa, Iso Britannia, Yhdysvallat, Japani ja Etelä-Korea.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta jäljessä vertailumaista

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan osuus Suomen bruttokansantuotteesta on laskenut yhtäjaksoisesti kymmenen vuotta.

Barometrin mukaan ongelma on koordinaation ja kokonaisnäkemyksen puutteellisuus ja se, ettei uudistumiskyvyn eikä yrityksille ja työntekijöille tarjottavien suotuisien toimintaedellytysten merkitystä tunnusteta. Kyselyosuuden mukaan pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaa haittaavat eniten osaavan henkilöstön puute ja liian korkeat kustannukset. Kehitys on huolestuttava: vaarana on, että yritysten TKI-toiminta siirtyy ulkomaille.

Kehitys on huolestuttava: vaarana on, että yritysten TKI-toiminta siirtyy ulkomaille.

Suomen asema yritysten TKI-investointien BKT-osuuden vertailussa on tipahtanut sijalta 2 sijalle 7, ja julkisten TKI-investointien osuudella olemme pudonneet sijalta 2 sijalle 4. Julkisen sektorin osalta investointeja on kuvannut 2010-luvulla jatkuva suhteellinen väheneminen, politiikan ennakoimattomuus ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kokonaiskuvan puute.

 

Lähde: TEKbaro 2019

 

Suomella hyvät edellytykset asemansa parantamiseen

Innovaatiojärjestelmämme vahvuuksia ovat hyvin toimivat perusasiat ja positiivinen suhdannekäänne.

Kuulumme kärkimaiden joukkoon digitaalisten teknologioiden hyödyntämisessä ja olemme säilyttäneet vahvan aseman patentoinnissa ja tieteellisessä julkaisemisessa. Suomen hyvällä koulutusjärjestelmällä ja koulutetun työvoiman saatavuudella on barometrin mukaan keskeinen merkitys informaatioyhteiskunnan kehityksen kannalta nyt ja tulevaisuudessa.

Suomi säilyttää asemansa OECD-maiden kärkiryhmässä matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa, ja teknillis-luonnontieteellisen opiskelualojen vetovoima on pysynyt vahvana. Olemme Etelä-Korean jälkeen toisella sijalla tiede- ja teknologia-alojen tutkintojen määrissä mitattuna.

ICT- ja osaamisintensiivisten palveluiden vienti on kehittynyt myönteisesti, ja niiden osuus palveluviennistä Suomessa on vertailumaiden kärjessä. Suomi on onnistunut houkuttelemaan ulkomaisia TKI-investointeja, ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneiden yritysten määrä on kasvanut.

Suomi on onnistunut houkuttelemaan ulkomaisia TKI-investointeja, ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneiden yritysten määrä on kasvanut.

Heikentyneistä tuloksista huolimatta Suomella on barometrin mukaan hyvät edellytykset jatkaa yhtenä TKI-toiminnan kärkimaista Euroopassa. Se kuitenkin vaatii TKI-toiminnan kehittämistä ennakoivasti ja kokonaiskuvaa silmällä pitäen. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi vuonna 2015 perustetusta Ruotsin innovaationeuvostosta, joka Ruotsin pääministerin johdolla on luonut kunnianhimoisen kansallisen hankintastrategian.

 

Lähde: TEKbaro 2019

 

Yrityksissä luotetaan TKI-toimintaan

Yrityksissä TKI-toimintaan suhtaudutaan toiveikkaasti ja usko uusiin teknologisiin mahdollisuuksiin on korkealla tasolla. Teknologiabarometrin kyselyosion mukaan kaikki vastaajaryhmät pitivät tutkimustoimintaan suunnattavia korkeita panostuksia perusteltuina ja luottamus tutkimustoimintaan tehtyjen investointien kannattavuuteen on edellisvuosien tapaan korkealla.

Yritysten tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa on tapahtunut myönteistä kehitystä.

Yritysten tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Palvelualat ovat toimineet yksityisen sektorin tutkimus- ja kehitysinvestointien kasvun veturina. Etenkin pienissä yrityksissä innovaatiotoiminta on kasvanut, ja yli puolet niistä osallistuu nykyään innovaatiotoimintaan. Barometrin kyselytulosten mukaan yritysten TKI-investoinnit ovat tulevaisuudessa kasvussa.

 

Lähde:

TEKbaro 2019