Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Digitaidot haltuun verkkosivuvalmennuksella – Viitasaaren kylät löytyvät nyt samalta alustalta

ReferenssiViitasaaren kaupungin hallinnoima Digikeskus-hanke järjesti Viitasaaren kylille verkkosivuvalmennuksen, jossa kyläaktiivit pääsivät harjoittelemaan WordPress-verkkosivujen päivittämistä varta vasten heille luodussa valmennusympäristössä. Rakensimme kylille yhteisen pikkasenparempiakylia.fi-alustan ja ohjasimme kolme valmennuskertaa paikan päällä Digikeskuksen tiloissa.

Viitasaarella vuonna 2021 käynnistyneen Digikeskus-hankkeen keskeisinä tavoitteina on jalkauttaa digitaalista osaamispääomaa, synnyttää digitaalisen kehityksen ja oppimisen solmukohtia, madaltaa aloittamisen kynnystä digitaalisuuteen liittyvissä asioissa ja lisätä Viitasaaren elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta yritysten ja uusien asukkaiden sijoittumisen näkökulmasta. Digikeskus-hanke rahoitetaan EU:n aluekehittämisrahastosta. Hankkeen osatoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Pehmeä pudotus digimarkkinoinnin maailmaan

Verkkosivujen rakentaminen voi tuntua vaikealta, jos siitä ei ole aiempaa kokemusta. Yhtä lailla verkkosivuprojektin aluilleen laittaminen ulkopuolisen kumppanin kanssa ja palveluntarjoajien kilpailuttaminen voi olla hankalaa, jos ei tiedä, mihin asioihin tarjouspyynnössä ja itse tarjouksessa tulisi kiinnittää huomiota. Muun muassa näistä syistä suurella osalla Viitasaaren kyläyhdistyksistä ei ole omia verkkosivuja. Verkkosivut ovat kuitenkin tärkeä – ellei tärkein – osanen digimarkkinoinnin kokonaisuudessa.

Digikeskus-hanke kartoitti kyläyhdistysten toiveita ja tarpeita verkkosivuihin ja digitaitoihin liittyen. Kartoituksessa selvisi, että kyläaktiivien toiveena oli päästä suoraan sisällöntuotantovaiheeseen ilman haastavien teknisten asioiden haltuunottoa.

Valmennuksen kohderyhmänä olivat 12–90-vuotiaat yhdistysaktiivit, joilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta verkkosivujen päivittämisestä ja jotka toimivat kyliensä hyväksi omien opiskelujensa, töidensä ja arkisten elämiensä ohella. Toisin sanoen heillä on muutakin pohdittavaa kuin verkkosivujen kiemurat. Valmennuksen tuli olla sellainen, että se sopi erilaisille osallistujille pohjatasosta riippumatta. Valmennusympäristöstä haluttiin siis helppokäyttöinen, ja valmennukselta toivottiin ennen kaikkea käytännönläheisyyttä.

Verkkosivuvalmennuksen tavoitteena oli kasvattaa kyläyhdistysten aktiivien digitaitoja ja tuoda kylien markkinointi tähän päivään luomalla yksi yhteinen alusta, jossa jokaisella kylällä on oma sivustonsa.

Digiaarghin näkökulmasta valmennus koostui kahdesta osasta: 1) valmennusympäristön rakentamisesta ja 2) valmennustapaamisista ja niihin liittyvien materiaalien luomisesta.

Valmennusympäristö

Valmennusympäristöksi rakennettiin pikkasenparempiakylia.fi-sivusto, joka toteutettiin WordPressillä multisite-toteutuksena. Luomamme multisite-verkkosivusto sisältää 10 erillistä verkkosivustoa. Asiakkaalla oli valmiina toive alustan rakenteesta. Pääsivustolla on yhteinen etusivu, ajankohtaista-sivu ja tapahtumakalenterisivu.

Tärkeimpänä sisältönä alustalla on jokaiselle kylälle luotu oma one pager -sivustonsa. Nämä sivustot toimivat kylille omina valmennusalustoina, jotka mahdollistavat sisällöntuotannon ja digitaitojen harjoittelemisen tuetusti.

Verkkoalustalla tärkeintä oli:

  • selkeys ja yksinkertaisuus
  • helppo päivitettävyys
  • saavutettavuus (WCAG 2.1 AA).

Jokainen kylä on omanlaisensa – sivustojen ilme pysyy silti yhtenäisenä

Loimme alustalle layoutin, joka mukailee Viitasaaren brändiä ja kaupungin verkkosivujen ulkoasua. Alustasta rakennettiin visuaalisesti yhtenevä, mutta kuitenkin kaupungin sivustosta erottuva.

Koska kylien sivustot haluttiin pitää keskenään yhtenäisinä, luotiin niille valmiiksi osiot, kuten ”kylän esittely”, ”palvelut” ja ”kolme vinkkiä”. Valmiiksi luodut osiot helpottavat sisällöntuottajien eli sivuston päivittäjien työtä, koska niiden avulla sisältöjen muotoa ja asettelua ei tarvitse miettiä erikseen, vaan raamit sisällölle on luotu jo valmiiksi. Valmiit osiot täyttämällä jokainen kylä saa perusasiat toiminnastaan kerrottua.

Sisältöjen lisäämistä helpottamaan loimme ohjetekstit, jotka kertovat käyttäjälle yksiselitteisesti, millaista sisältöä mihinkin kohtaan on mahdollista lisätä.

Yhtenäisyyden säilyttämiseksi joidenkin elementtien muokkaamista sivustoilla on rajoitettu niin, etteivät käyttäjät pääse muokkaamaan niitä.

Vaikka jokaisella kyläsivustolla on valmiit osiot, voivat sisällöntuottajat halutessaan muokata osioita omiin tarpeisiinsa sopiviksi.

Mielenrauhaa rajatuilla käyttöoikeuksilla

Alustalla on käytössä usean eri tason käyttöoikeuksia, mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä kyläaktiivit pääsevät muokkaamaan vain oman kylänsä sivustoa, ja sitäkin rajatusti. Yhteisiä osioita päivitetään keskitetysti.

Käyttöoikeuksien rajaaminen on riskienhallintaa, jolla mahdollistetaan, että käyttäjät eivät voi tehdä alustalle suuria tai lopullisia muokkauksia vahingossa. Kynnys harjoittelemiseen ja kokeilemiseen säilyy matalana, kun voi olla turvallisin mielin, ettei sivustolle ole mahdollista tehdä suurta vahinkoa epähuomiossa.

Blogi mahdollistaa pidemmät ja tarinallisemmat jutut

Kyläsivustot ovat rakenteeltaan varsin strukturoidut, eikä one pager -sivusto ole optimaalinen pidempien sisältöjen julkaisemiseen, ja siksi kylille haluttiin tarjota mahdollisuus blogiartikkeleiden kirjoittamiseen.

Blogiartikkeleita sisällöntuottajat voivat hyödyntää luovasti esimerkiksi pidempien tekstisisältöjen ja kuvagallerioiden julkaisemiseen. Blogissa voidaan nostaa esiin ajankohtaisia asioita, tarinallisempia sisältöjä ja tunnelmapaloja kylien tapahtumista.

Blogiartikkelit tulevat kootusti kylien yhteiselle ajankohtaista-sivulle, joita sivukävijä voi halutessaan suodattaa kylittäin.

Tapahtumakalenteriupotus

Asiakkaan toiveena oli saada sivustolle menoinfo.fi-palvelusta haettu yhteinen koonti Viitasaaren alueen tapahtumista. Menoinfo.fi-upotus rakennettiin kustomoidusti hyödyntäen Menoinfo.fi-palvelun ohjelmointirajapintaa, joka integroitiin sivustolle.

Tapahtumat päivittyvät Menoinfosta sivustolle automaattisesti, ja etusivulle nousee aina nostoksi kolme ajankohtaisinta menovinkkiä.

Saavutettavuus

Verkkosivujen saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että sivustoa voivat käyttää erilaiset ihmiset huolimatta rajoitteista, vammoista ja yksilöllisistä ominaisuuksista.

Pikkasenparempiakylia.fi-alustasta rakennettiin saavutettava, eli sen teknisessä toteutuksessa huomioitiin muun muassa ruudunlukijaa käyttävät ja näppäimistöä hiiren sijaan käyttävät selailijat.

Saavutettavuus ei ole pelkästään alustan teknisen toteuttajan käsissä, ja siksi valmennuksen osallistujille annettiin lyhyt perehdytys siihen, miten he voivat huolehtia siitä, että heidän omat sivustonsa säilyvät mahdollisimman hyvin saavutettavina.

Valmennus

Opetamme jokaisen verkkosivuasiakkaamme kädestä pitäen oman sivustonsa päivittämiseen, joten verkkosivukoulutusten pitäminen on tullut meille tutuksi. Tällä kertaa pääsimme kuitenkin valmentamaan vähän isompaa porukkaa kerrallaan. Valmennuksessa oli mukana yhdeksän kylää, joista osasta mukana oli useampi osallistuja.

Valmennus koostui kolmesta kolmen tunnin valmennuskerrasta, jotka järjestettiin Digikeskuksen tiloissa Viitasaarella. Valmennuskertojen sisällöt räätälöitiin rakennetun valmennusalustan ja osallistujien tarpeiden mukaan. Valmennuksesta tehtiin helposti ymmärrettävä ja käytännönläheinen, koska osallistujilla oli vaihtelevat pohjatiedot verkkosivujen päivittämisestä, ja osalla ei ollut siitä lainkaan aiempaa kokemusta.

Käytännössä valmennus koostui info-osuuksista, itsenäisistä tehtävistä ja tuesta. Osallistujat saivat myös käyttöönsä selkeät materiaalit, joihin on helppo palata myöhemminkin.

Yhteistyö jatkuu ylläpidon muodossa

Jotta multisite-sivusto toimisi ongelmitta, palvelimelta vaaditaan riittävästi tallennustilaa ja suorituskykyä. Kun palvelin on mitoitettu oikein, sivusto ei hidastele, vaikka sinne kirjautuisi useampi käyttäjä samaan aikaan, sivustoilla olisi paljon liikennettä tai vaikka sivustolle lisättäisiin runsaasti tilaa vieviä sisältöjä, kuten kuvia ja videoita. Digiaargh toimi palvelimen välittäjänä, eli huolehdimme siitä, että palvelin on riittävästi mitoitettu sivuston tarpeisiin.

Digiaargh otti hoitaakseen sivuston ylläpidon, mikä tarkoittaa sitä, että huolehdimme sivuston teknisistä päivityksistä sekä tietoturvasta ja tarjoamme nopean tuen mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Tulokset

Valmennukseen osallistuneilla kylillä on nyt yhteinen, selkeä ja käyttäjäystävällinen alusta, jota hyödyntää digitaitojen treenaamiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin. Valmennuksen päätteeksi jokainen osallistuja kykenee päivittämään sivustoaan itsenäisesti, vaikka kaikilla ei ollut pohjalla aiempaa kokemusta WordPressistä tai verkkosivujen päivittämisestä. Oppimista tapahtuu varmasti jatkossakin, koska alusta ja valmennusmateriaalit tarjoavat mahdollisuuksia syventää osaamista muun muassa hakukoneoptimoinnin ja saavutettavuuden osa-alueista.

Saimme osallistujilta kiitosta siitä, että sisältöjen lisääminen ja kyläsivustojen päivittäminen on tehty niin helpoksi. Sisällöntuottajilta ei vaadita koodaustaitoja tai muutakaan erityisosaamista.

Oli hyvä, että valmennukselle oli varattu kunnolla aikaa, ja osallistujilla oli mahdollisuus harjoitella ja muhitella oppimaansa tapaamisten välillä.

Tutustu pikkasenparempiakylia.fi-sivustoon.

Suosittelija:

Mirva Jäntti, projektisuunnittelija

Pinterest
Referenssin infoboxi
Digiaargh logo

Tiedot

Tilaaja: Viitasaaren kaupungin Digikeskus-hanke
Ajankohta: 2023
Toimittajan
yhteyshenkilö:
jesse@digiaargh.fi

Lisätietoja

Yritysprofiili Digiaargh kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
Markkinointi

Erikoisosaaminen

Integraatiot
Käyttäjähallinta
Sisällönhallinta
Webkehitys

Toimialakokemus

Julkishallinto
Järjestöt ja yhdistykset

Teknologia

WordPress

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Koulutus
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

multisite
saavutettavuus
digitaidot

Siirry yrityksen profiiliin Digiaargh kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digiaargh - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Digiaargh - Muita referenssejä

Digiaargh - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia