Globalisoituva maailma on yhä keskinäisriippuvaisempi. Yksilöt toimivat osana laajempia kokonaisuuksia ja yritykset osana laajempia toimitusketjuja.

Se tarkoittaa, että myös liiketoiminta on hyvin riippuvaista muiden toiminnasta.

Miten varautua riskeihin ja ottaa muuttuva tilanne haltuun? Karttakeskuksen jatkuvuudenhallinnan spesialisti Hannes Seppänen avaa meille sitä, miksi paikkatiedolla ja paikkatietoratkaisuilla on keskeinen rooli yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa.

– Olennaista on kehittää oman toiminnan sietokykyä niissä puitteissa kuin se on mahdollista sekä parantaa haastaviin tilanteisiin reagoimisen taitoa, Seppänen aloittaa.

– Jatkuvuudenhallinnassa aikajänteet ovat haastavia: lyhyellä tähtäimellä pyritään tuottamaan ennakointiin ja toiminnan tehostamiseen liittyvää tietoa sekä tunnistamaan trendejä, jotka vaikuttavat kykyyn toimia. Samaan aikaan tehdään pitkäjänteistä työtä sietokyvyn kehittämiseksi karsimalla haavoittuvuuksia ja tehostamalla esimerkiksi omaisuudenhallintaa.

– Jos toiminta-alueella on esimerkiksi iso myrsky, sähkönjakeluyhtiölle on tärkeä tietää, missä häiriöalueet sijaitsevat ja keihin kaikkiin se vaikuttaa. Keskeistä on saada tuotettua tietoa, jolla toimintaa voidaan priorisoida ennakolta ja tehokkaasti häiriön aikana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Jo muutamalla tunnilla ennakoitu tieto siitä, mihin korjausresursseja pitää lähettää, nopeuttaa häiriöstä toipumista merkittävästi.

“Keskiössä on saada lisätietoa toiminnan priorisoimiseksi.”

Haasteita riskien- ja jatkuvuudenhallintaan tuovat lukuisat liiketoimintaan vaikuttavat muuttujat. Yritysten täytyy sisäisten, hallittavien muuttujien lisäksi tunnistaa ja huomioida samanaikaisesti myös ulkoisia tekijöitä, kuten toimitusketjun ja muiden toimijoiden aiheuttamia muutoksia tai häiriötilanteita – säätilasta tai yhteiskunnallisista muutoksista puhumattakaan.

– Jatkuvuudenhallinta on yhteistyötä: pitää ymmärtää oman toiminnan vaikutukset, riippuvuudet muihin ja kehittää toimintaa yhdessä alihankkijoiden, julkisten organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.  Puutteellinen kokonaiskuva esimerkiksi sähkökatkoksen alueen priorisointitarpeista voi johtaa tilanteeseen, jossa yrityksen oma palautuminen häiriöstä hidastuu sen vuoksi, että telemaston akustovarmistus loppuu ja sähkökorjaus viivästyy, sillä käytönohjauksen ja asentajan välillä ei saada puheyhteyttä.

“On suunnattava katse ylemmäs ja nähtävä itsensä osana laajempaa kokonaisuutta”

Seppäsen mukaan vain yrityksen omaan tekemiseen perustuva riskienhallinta ei välttämättä riitä, jos ollaan riippuvaisia muiden tekemisestä.

– Siksi on suunnattava katse ylemmäs ja nähtävä itsensä osana laajempaa kokonaisuutta. Silloin ennakointi ja toiminnan jatkuvuuden kehittäminen on helpompaa.

 

Spatiotemporaalisuus on paikkatiedon vahvuuksia

Hannes Seppänen kertoo, miksi paikkatiedolla on keskeinen rooli jatkuvuudenhallinnassa.

– Sen avulla voidaan tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa piilevistä haavoittuvuuksista tai suunnitella miten erilaisiin skenaarioihin reagoidaan. Näin toimintaa voidaan ohjata jatkumaan halutulla tavalla, vaikka ympärillä tapahtuisi mitä.

Aikajänne vaikuttaa myös työkaluihin, joita eri tilanteisiin sovelletaan. Seppäsen mukaan hyvin valmistautuneilla organisaatioilla on kaikkiin kuviteltavissa oleviin tilanteisiin oma työkalupakkinsa.

 

Hannes Seppäsen mukaan paikkatiedon avulla voidaan jäsentää monimutkaisia ja muuttuvia olosuhteita.

 

Miksi nimenomaan paikkatieto tarjoaa avun haastavan tilanteen hahmottamiseen?

– Yrityksillä ja julkisilla organisaatioilla on hallittavanaan valtavan paljon asioita, joihin liittyy sijainti. Esimerkkeinä logistiikkaketjut, sähkönjakeluverkko, laitteisto, huollon yksiköt, rakennukset tai asiakasyritykset. Ajatellaan, että koitamme saada kokonaiskuvaa käsillä olevasta tilanteesta eli selvittää missä tapahtuu, mitä tapahtuu ja mitä meidän pitäisi tehdä. Paikkatietomenetelmien avulla voidaan analysoida monimutkaisia kytkentöjä ja visualisoida niiden maantieteellinen jakautuminen helposti. Jos esität saman tiedon excel-datana, et tule siitä hullua hurskaammaksi, Seppänen jäsentää.

Paikkatiedon avulla saadaan nopeasti ymmärrys monimutkaisista ja muuttuvista asioista tilanteessa, joka elää jatkuvasti. Paikkatieto tarjoaa ikään kuin yhden aistin lisää käyttöömme.

“Paikkatieto tarjoaa ikään kuin yhden aistin lisää käyttöömme”

– Paikkatiedon yksi tärkeä vahvuus on spatiotemporaalisuus. Sen lisäksi, että kykenet mallintamaan ilmiötä sijainnin suhteen, pystyt arvioimaan sitä myös aika-akselilla. Pistämme siis koneet tekemään ne hommat, joissa ne ovat tehokkaita eli luomaan meille ajantasaista ja mahdollisimman laadukasta tilannekuvaa. Näin ihmiset pääsevät hoitamaan omat hommansa tehokkaimmin ja juontamaan oikeita ratkaisuja haastavissa tilanteissa.

Paikkatietoaineistojen vapautuminen Inspire-direktiivin myötä on tuonut valtavasti lisää dataa yritysten ja organisaatioiden hyödynnettäväksi. Se tarkoittaa, että eri tietolähteitä voidaan yhdistellä enemmän ja tehdä monipuolisia analyyseja, mallinnuksia ja yleistyksiä päätöksenteon tueksi.  

Paikkatieto tukee ihmisten ammattitaitoa ymmärrettävässä muodossa hyödyntäen laajentunutta tietomassaa.

– Yksi paikkatiedon vahvuuksista on se, että pääsemme katsomaan aineistoja päällekkäin ja rinnakkain. Eri tietolähteitä voidaan yhdistää ja näin rikastaa päätöksentekoa. Kehitettyjen ratkaisujen pitää tukea ydinliiketoimintaa ja tuoda syventävää tietoa siihen, jotta voimme ehkäistä liiketoimintaa haittaavien uhkien toteutumista.

– Ja jos jotain haitallista tapahtuu, voimme toimia tehokkaasti sen eteen, että häiriön vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

 

Karttakeskuksen kotisivut
Karttakeskuksen ite wiki -profiili