Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Jäsenrekisteri

TarjouspyyntöKansallinen hankintailmoitus: Suomen Reumaliitto ry

Osallistumishakemukset 13.8.2018 klo 23.59 mennessä

Suomen Reumaliitto ry on valtakunnallinen järjestö, joka tarjoaa tukea ja tietoa reumasairauksien ja erilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien kanssa eläville ihmisille. Reumaliitto on perustettu vuonna 1947. Siihen kuuluu noin 150 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Jäseniä Reumaliitossa on noin 37 000. Reumaliitto toimii kansan-terveys-, potilas-, vammais- ja liikuntajärjestönä. Verkkosivumme https://www.reumaliitto.fi kertovat tarkemmin toiminnastamme ja historiastamme.

Reumaliitto on käynnistänyt uuden jäsenrekisterijärjestelmän toteutusta ja ylläpitoa koskevan palveluhankinnan. Jäsenrekisteri tulee Reumaliiton omaan ja sen jäsenyh-distystensä käyttöön. Hankintayksikkönä on Suomen Reumaliitto ry.

Vähimmäisvaatimukset täyttäviä ohjelmistopalvelutoimittajia tai ohjelmistotoimit-tajia pyydetään laatimaan osallistumishakemus hankintamenettelyyn, johon tullaan valitsemaan vähintään kolme ja korkeintaan viisi tarjoajaa.

Reumaliitto noudattaa tässä hankinnassa julkisista hankinnoista annettua lakia, kos-ka hankkeen rahoituksesta yli puolet tulee julkisena rahoituksena.

Hankinnan kohteena on Reumaliiton ja sen jäsenyhdistysten jäsenrekisterien hoita-miseen soveltuva ohjelmistopalvelu/ohjelmisto ja käyttöönottoineen sekä siihen liit-tyvät jatkuvat palvelut. Kohteen alustava vaatimusmäärittely on liitteenä, ja siitä tul-laan neuvottelemaan. Vaatimusmäärittelyä päivitetään neuvottelujen jälkeen lopulli-seen tarjouspyyntöön.

Lopulliseen tarjouspyyntöön hyväksytään myös vastaukset, jotka perustuvat ohjel-mistopalvelun sijasta ohjelmistolisenssiin ja Reumaliiton hankkimalle alustalle asen-nettavaan ohjelmistoon . Tässä tapauksessa alusta hankitaan erikseen ja sen kustan-nukset, mukaan lukien tilaajan oma työ ja kolmansilta osapuolilta tarvittavat palve-lut sekä muut järjestelystä johtuvat kustannukset, otetaan huomioon tarjouksen vertailuhintaa laskettaessa. Tämän ns. lisenssivaihtoehdon tulee täyttää samat vaa-timukset kuin ohjelmistopalvelun ja siihen tulee sisältyä samat jatkuvat palvelut.

Palvelujen sisältö ja laajuus kuvataan liitteenä olevassa alustavassa vaatimusmäärit-telyssä.

Työasemat ja työasemaympäristö eivät kuulu hankintaan.

Toimittajan viestintä asiakasrajapinnassa tulee tapahtua hyvällä suomen kielellä ko-ko sopimuskauden ajan. Toimittajan henkilöiltä, jotka viestivät tilaajan henkilöiden kanssa, edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.


Pinterest

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Kahdeksan suomalaista ehdolla Nordic Women In Tech -palkinnon saajaksi - naiset edelleen vähemmistössä teknologia-alalla
Kaikki koodaa -uutuuskirja opastaa digitaitoihin – “Tällaisen kirjan olisimme itse halunneet lukea oman matkamme alussa”
Helsinki on maailman toiseksi älykkäin kaupunki - älykaupunkivertailun TOP3 kärjessä Singapore, Helsinki ja Zürich

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia