Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Vauhdikkaasti kasvavassa Vesijohtoliike Hilakari & Kumppani Oy:ssä myös yrittäjät ovat joka päivä työmailla

Referenssi"Ilman Adminetin kaltaista järjestelmää olisi vaikeaa toimia – lähestulkoon mahdotonta. Voimme hoitaa juoksevia asioita milloin mistäkin ja koko paletti pyörii helposti." - Harri Kupiainen


----------

Vesijohtoliike Hilakari & Kumppa­ni Oy on Laitilasta käsin toimiva täy­den palvelun LVI-talo. Yrityksen juuret ulottuvat aina 1980-luvulle, mutta ny­kyisessä osakeyhtiömuodossaan yri­tys on toiminut vuodesta 2015 alkaen Harri Kupiaisen tultua mukaan toi­mintaan hieman ennen osakeyhtiön perustamista.

Pääasiassa Uudenkaupungin ja Rauman väliin jäävällä alueella toi­miva yritys on keskittynyt erityisesti LVI-urakointiin linjasaneeraus- ja uu­diskohteissa. Laskutöitäkin tehdään, mutta niiden osuus liikevaihdosta on vähäinen.


Toiminnan laajeneminen toi tarpeen ajantasaiselle tiedolle

Yritystoiminnan laajentuessa yrityk­sessä ajauduttiin tilanteeseen, jossa seuranta laahasi jäljessä ja taloushal­linnon rutiinit söivät luvattoman pal­jon aikaa. Jotta toiminta saataisiin paremmin hyppysiin, ryhdyttiin sel­vittämään vaihtoehtoja yrityksen toi­minnanohjaukseen.

– Kaikki lähti liikkeelle siitä, että meillä toiminta laajeni ja seuranta laa­hasi perässä. Elimme aina vähän niin kuin kuukauden myöhässä todellisuu­desta. Erityisesti halusimme korjata sen tilanteen ja päästä näkemään tilanteet ajantasaisesti. Samalla meillä oli tarve helpottaa kaikkia ostolaskujen, myyn­tilaskujen, kirjanpidon ja palkanlasken­nan toimenpiteitä ja saada niidenkin läpimenoaikaa lyhyemmäksi.

Yrityksessä vertailtiin muutamia vaihtoehtoisia toiminnanohjausrat­kaisuja ja päädyttiin ottamaan Admi­net käyttöön keväällä 2016.

Adminet tuntui luontevimmal­ta meidän käyttöön ja se vaikut­ti helppokäyttöiseltä. Mielestäni myös varsinainen käyttöönotto onnistui hy­vin ja kaikki asiat hoituivat sovitussa aikataulussa ja jouhevasti. Pääsimme myös helposti sisään varsinaiseen käyt­töön.


Ajantasainen urakkaseuranta on oleellista liiketoiminnalle

Vesijohtoliike Hilakari & Kumppanin urakointiin painottuvalle toiminnal­le on ollut tärkeää saada Adminetistä apua urakoiden hallintaan tarjouslas­kennasta alkaen. Projektien aikana tekemistä hel­pottaa erilaisten ilmoitusten ja pöy­täkirjojen löytyminen kohteelta sähköisessä muodossa.

– Käytämme aika kattavasti Admi­netistä saatavia lomakkeita, esimerkiksi vaiheraportteja, työvaiheilmoituksia ja painekoepöytäkirjoja. Helpottaa kum­masti tekemistä, kun lomakkeet ovat aina samassa pai­kassa kenen ta­hansa saatavissa olitpa missä hyvän­sä – ja tiedot tulee myös täytettyä aktiivisemmin. Vielä kun lomakkeet kir­jautuvat kohteelle talteen, eivätkä ole missään sekaisin, tietoihin päästään helposti käsiksi myö­hemminkin.

Urakoiden seurantaan on saatu juuri sitä reaaliaikaisuutta, jota Admi­netistä lähdettiin hakemaankin. Nyt mahdollisiin ongelmiin pystytään rea­goimaan ajoissa ja toteumatiedoista saadaan eväitä myös tulevien urakoi­den laskentaan.

– Kyllä se on liiketoiminnalle aika oleellista, että tiedetään, kuinka paljon rahaa on mennyt ja tullut ja mitä jää viivan alle. Jos täytyy jotain korjaustoi­menpiteitä tehdä, pystymme tekemään ne nopeammin, eikä enää tulee vii­veitä tiedonsaannissa. Toteumatiedot ovat myös urakkalaskennan tukena ai­ka mukava apuväline, kun saamme hel­posti tietoa, kuinka paljon vastaavil­le kohteille on men­nyt aiemmin töitä ja tarvikkeita se­kä mitä on jää­nyt viivan alle. Sillä tavalla pystyy var­mistamaan uusien kohteiden tarkan laskennan.


Taloushallinnon helppous tulee sähköisistä toimintatavoista

Reaaliaikaisen seurannan lisäksi Admi­net on tuonut ison muutoksen yrityk­sen arkeen sähköistämällä aiemmin paperilla hoidetut taloushallinnon toiminnot sekä asentajien tuntikirja­uksen, joka hoituu nykyään mobiililla suoraan työmaalta.

– Asentajat ovat kyllä tykänneet mobiilista tuntikirjauksesta, helpottaa­han se meitä kaikkia. Ennen oli kauhea tuntilappurumba, kun ajeltiin perjan­taisin lappuja sinne tänne. Nyt ei ole sel­laista rallia enää, vaan jokainen täyttää aina työpäivän päättyessä tiedot, mis­sä kohteessa on ollut ja miten paljon on tullut tunteja.

Kupiaisen mielestä Adminetin mukanaan tuoma taloushallinnon helppous onkin ollut yksi merkittä­vimmistä muutoksista.

– Seurannan lisäksi taloushallinnon helppous on isoin helpotus aiempaan. Sähköinen toimintatapa helpottaa ko­ko taloushallinnon ruljanssia. Laskut­tamisen lisäksi myös palkanmaksu on helpottunut, kun tuntikirjaukset ja muut tehdään mobiilin kautta. Samoin jos ajatellaan että meille tulisi edelleen paperilaskuja, olisi niitä suuri määrä kä­siteltävänä päivittäin.


Kasvua kevyellä organisaatiolla

Kasvuhakuisessa yrityksessä pyri­tään siihen, että jokainen työntekijä on mahdollisimman paljon kentällä tuottavassa työssä. Johdolle on iso mer­kitys sillä, että omaa toiminnanohjausjärjestelmää voi­daan käyttää mistä käsin tahansa.

– Asentajat tie­tysti hoitavat asentamisen, mutta myös minä ja Lasse olemme joka päivä työ­mailla. On suorastaan välttämättö­myys, että yrityksen asioita voi hoitaa myös etänä. Joskus on pakko lähteä liik­keelle, mutta samaan aikaan hoidetta­vana olisi esimerkiksi palkanmaksu. On kätevää, että voin vain ottaa koneen mukaan ja hoitaa asian jossain sopivassa välissä. Toimimme kuitenkin niin laajalla alueella, että jos asioiden hoi­taminen vaatisi toimistolle siirtymistä, se olisi aina jostain muusta pois ja toki myös kustannuskysymys.

Mahdollisuus ohjata henkilöstön työpanos suurimmaksi osaksi tuotta­vaan työhön helpottaa kasvua, sillä kevyellä organisaatiorakenteella myös hintakilpailukyky pystytään pitämään hyvänä.

– Adminetin ansiosta meillä on ma­tala organisaatio, ei­kä toimistolla tarvitse pitää ketään vakitui­sesti pöydän takana istumassa. Voimme hoitaa juoksevia asi­oita milloin mistäkin ja koko paletti pyö­rii helposti. Tuo kokonaisuus näkyy suo­raan hinnassa myös asiakkaalle.

Tulevaisuudessa yrityksessä halu­taan pysyä samalla kasvun tiellä kuin viime vuodetkin ja Adminet on osaltaan tukemassa kasvutavoitteiden saavuttamista helpottamalla päivit­täistä tekemistä.

– Totuttuamme käyttämään Ad­minettiä, olisi aiempaan manuaali­seen toimintamaailmaan siirtyminen hinnoittelussa ja liiketoiminnan joh­tamisessa tässä kohtaa jo aika lailla mahdoton ajatus. Ilman Adminetin kal­taista järjestelmää olisi vaikeaa toimia – lähestulkoon mahdotonta.Suosittelija:

Harri Kupiainen

Pinterest
Referenssin infoboxi
Admicom Finland Oy logo

Tiedot

Tilaaja: Vesijohtoliike Hilakari & Kumppani Oy

Lisätietoja

Yritysprofiili Admicom Finland kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi
Projektinhallinta
Taloushallinto
Toiminnanohjaus ERP

Erikoisosaaminen

Mobiilikehitys
Ohjelmistokehitys
Pilvipalvelut / SaaS

Toimialakokemus

Rakentaminen

Tarjonnan tyyppi

Valmisohjelmisto

Omat tagit

Adminet
reaaliaikainen kirjanpito
sähköinen kirjanpito
työmaakäyttö
työmaan raportointi
Urakointi
urakointijärjestelmä
urakoitsija
Tarjouslaskenta
hinnoittelu
rakentamisen lomakkeet
sähköiset lomakkeet
lomakkeiden hallinta
Digitaalinen taloushallinto
Sähköinen taloushallinto
taloushallinnon prosessien automatisointi
taloustoimintojen integrointi
taloushallinnon automatisoidut prosessit
tuntikirjaus
Palkanlaskenta
palkanlaskentajärjestelmä
palkanmaksu
Sähköiset ostolaskut
Tuottavuus

Siirry yrityksen profiiliin Admicom Finland kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Admicom Finland - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Admicom Finland - Muita referenssejä

Admicom Finland - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Julkisen pilven kustannukset kuriin – optimoinnin seurauksena saavutetaan jopa 30 prosentin säästöt
TOP20 katsotuimmat tv-ohjelmat - Uutisten ja ajankohtaisohjelmien suosio kasvoi vuonna 2020
Kiinnostaako digimarkkinointi, lohkoketjut, ketterät menetelmät tai koodaus? Listasimme it-alan verkkokursseja keväällä 2021

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia