Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Suomen Jääkylmä Oy: Adminetistä on tullut tärkeä päivittäinen työkalu

Referenssi"Adminetistä on tullut toiminnan­ohjaukseemme sellainen tärkeä päivit­täinen työkalu, että emme voisi enää ajatellakaan siihen mitään muuta rat­kaisua." - Markku Elomaa & Kimmo Kuusela


--------------------------

Suomen Jääkylmä Oy on kylmäalan moniosaaja, jolla on toimipisteet Ke­ravalla ja Turussa sekä Kokkolassa toi­miva tytäryhtiö Pohjanmaan Jääkylmä Oy. Suomen Jääkylmä toteuttaa mo­nipuolisia kylmäalan asennus- ja huoltopalveluita kaupan alalle ja teol­lisuuteen sekä muille yrityksille esi­merkiksi ilmastoinnin jäähdytykseen ja varastointiin liittyen. Tänä päivänä Suomen Jääkylmän toiminta pyörii 3-5 miljoonan euron liikevaihtoluokassa ja yritys työllistää reilut kymmenen henkilöä kummas­sakin toimipisteessään.

– Perustimme Suomen Jääkylmän vuonna 2005, kun päätimme 12 henki­lön voimin siirtyä silloisen työnantajan palveluksesta yrittäjäksi. Seuraavana vuonna perustimme myös tytäryhtiön Kokkolaan, hallinnosta ja projektijoh­dosta vastaava johtaja Markku Elo­maa kertoo.


Adminetillä kohti paperitonta toimistoa

Suomen Jääkylmässä siirryttiin säh­köiseen toiminnanohjaukseen jo vuonna 2012, kun erityisesti paperis­ten tuntikorttien ja laskujen käsittely alkoi käydä niin työlääksi, että viikosta loppuivat tunnit kesken. Yritys kilpai­lutti muutamia eri järjestelmiä ja ver­tailun perusteella todettiin Adminetin olevan heidän tarpeitaan parhaiten palveleva ratkaisu.

– Ajankäyttö oli meille tärkein alku­sysäys toimintatapojen uudistamises­sa, kun viikonloputkin alkoivat kulua laskuja tehdessä. Tuolloin ryhdyimme selvittämään vaihtoehtoja paperinpyö­rittelylle. Halusimme helppokäyttöisen ohjelmiston, joka on kuitenkin tarpeeksi laaja, jotta sillä on oikeasti jotain merki­tystä toiminnallemme. Adminetissä oli monipuoliset toiminnot, jotka palve­livat meidän tekemistämme. Siinä yh­distyivät helppokäyttöisyys, selkeys ja mahdollisuus laajentaa palvelukoko­naisuutta tarpeidemme mukaan.

Adminetin sähköisten toimintojen ansiosta yrityksessä heitettiin hyvästit paperitöille ja vapautettiin toimihen­kilöiden aikaa turhista rutiineista.

– Erityisesti sähköisen tuntikirjauk­sen ja laskutuksen ansiosta pääsimme eroon turhasta paperityöstä ja pystyim­me viemään toimintatapaamme enem­män paperittoman konttorin suuntaan. Paperitöiden poistumisen ja nopeam­pien toimintojen avulla Adminetistä saatiin apua erityisesti toimihenkilöi­den ajankäyttöön. Se helpotti huomat­tavasti tekemistä ja vähensi työtuntien määrää aiempaan verrattuna.

Tärkeää on ollut myös saada kaikki toiminnot yhteen järjestelmään.

– Kun asentajat, työnjohto ja kaikki muutkin tekevät merkintänsä samaan ympäristöön, emme tarvitse erillisiä rat­kaisuja tuntien, työtilausten tai osto­laskujen käsittelyyn. Kaikki tiedot ovat yhdessä paikassa ja esimerkiksi tunnit siirtyvät työtilaukselle kirjattaessa myös palkanmaksuun. Adminetissä kaikki asiat yhdistyvät ja tuon kokonaisuuden ansiosta pystymme pyörittämään kaik­ki toimintomme yhdessä ohjelmassa, huollosta ja suunnittelusta vastaava johtaja Kimmo Kuusela kertoo.


Helpotusta huoltotoimintaan

Suomen Jääkylmä palvelee asiakkai­taan vuorokauden ympäri päivystä­vällä huoltopalvelulla ja erityisesti huoltopuolen hallintaan Adminetistä onkin saatu paljon apua.

– Meillä huoltotilausten prosessi toimii siten, että asentajat saavat tie­don uusista huoltokeikoista Adminetin kautta, ottavat tilauksen vastaan sieltä ja käyvät tekemässä työn. Sen jälkeen työnjohto pystyy asentajien mer­kintöjen mukaan laskuttamaan tar­vikkeet ja työn osuuden asiakkaal­ta kätevästi ja no­pealla aikataululla. Sähköinen lasku lähtee saman tien myös asiakkaalle, joten se on hirveän hyvä kokonaisuus. Huoltotöiden lasku­tus on helpottunut ja nopeutunut Admi­netin myötä merkittävästi ja sitä myös huollon henkilökuntamme arvostaa ko­vasti, Elomaa toteaa.

Suomen Jää­kylmän huolto­toimintaan liittyy myös paljon määräaikaishuoltoja. Ad­minetin avulla ne pystytään pitämään hallinnassa ja hoitamaan ajallaan vai­vattomasti.

– Jos meillä on esimerkiksi huol­tosopimus, jossa huoltotoimenpiteitä käydään tekemässä vuoden välein, Ad­minet avaa työstä automaattisesti työ­tilauksen huollon ollessa ajankohtainen ja työn suorittava asentaja tekee tarvit­tavat kirjaukset Adminettiin. Päivittäi­sessä tekemisessä on huollon kannalta iso asia, ettei välissä tarvitse tehdä käy­tännössä mitään muuta toimintoa, kun Adminet huolehtii määräaikaishuolto­jen suorittamisesta ajallaan. Huoltotoi­minnan organisoiminen olisi käsityönä aika iso homma, Kuusela toteaa.

Projektitoiminnassa urakoiden ko­konaishallinta on Elomaan mukaan parantunut reaaliaikaisten kirjausten sekä helpottuneiden osto- ja myynti­laskujen käsittelyn ansiosta.

– Adminet on helpottanut projek­tinhallintaa ja tuonut sinnekin puolel­le monia käteviä toimintoja. Hallintaa helpottaa, kun ostot kohdistuvat oi­keisiin paikkoihin ja laskutus saadaan etenemään todella jouhevasti koko ajan projektin edetessä. Mielestäni on myös tärkeää, että pystymme seuraa­maan projektien kirjauksia reaaliajas­sa koko projektin ajan.


Seurantatyökaluilla yksityiskohtaista tietoa

Elomaalle Adminetin ominaisuuksis­ta tärkeimpiä ovat seurantaan liittyvät työkalut ja niitä hän hyödyntääkin ah­kerasti.

– Minulle tärkeä tuloksen seuraa­minen ja yleensäkin yrityksen lukujen seuraaminen on Adminetillä huomat­tavasti helpompaa kuin ennen. Saan aina ajankohtaista tietoa liiketoimin­nastamme ja tiedän koko ajan, mis­sä yrityksemme menee ja miten meillä menee. Saamme Adminetistä myös toi­mipistekohtaisesti kannattavuustie­dot ja kaikki muutkin liiketoimintaan liittyvät tiedot. Niitä on helppo tar­kastella kulloisenkin tarpeen mukaan, joten tiedämme tarkasti myös toimipis­teidemme tilanteen.

Elomaa vastaa työssään isompien projektien toteuttamisesta ja niiden seurantaan hän hyödyntää Adminetin porautuvaa raportointityökalua.

Data-analysaattori palvelee mi­nua varmaan kaikkein parhaiten. Sen avulla saan perinteisiä raportteja huo­mattavasti tarkem­paa tietoa ja pystyn helposti rajaamaan tai hakemaan juuri haluamani asiat. Li­säksi työkalun avulla pääsee pureutumaan syvemmälle ja sy­vemmälle, joten saan tarvittaessa käyttöö­ni todella yksityiskohtaista tietoa.

Adminet on tärkeä osa yrityksen päivittäistä tekemistä ja sitä hyödyn­tää eri toimintojen hallintaan koko henkilöstö.

– Adminetistä on tullut toiminnan­ohjaukseemme sellainen tärkeä päivit­täinen työkalu, että emme voisi enää ajatellakaan siihen mitään muuta rat­kaisua, Elomaa toteaa.


Suosittelija:

Markku Elomaa & Kimmo Kuusela

Pinterest
Referenssin infoboxi
Admicom Finland Oy

Tiedot

Tilaaja: Suomen Jääkylmä Oy

Lisätietoja

Yritysprofiili Admicom Finland kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi
Projektinhallinta
Taloushallinto
Toiminnanohjaus ERP

Erikoisosaaminen

Mobiilikehitys
Ohjelmistokehitys
Pilvipalvelut / SaaS

Toimialakokemus

Rakentaminen

Tarjonnan tyyppi

Valmisohjelmisto

Omat tagit

Adminet
Kokonaisjärjestelmä
tuntikirjaus
Laskutusohjelma
Sähköinen laskutus
laskutusprosessi
työmaakäyttö
asennusorganisaatio
huolto- ja asennuskäyttö
Palkanlaskenta
tilausten hallinta
digitaalinen hinnasto
työmääräys
Mobiili ERP
Mobiili toiminnanohjausjärjestelmä
liikkuvan työn ratkaisut
sopimushallinta
Urakointi
urakointijärjestelmä
urakoitsija
työmaan raportointi
Kannattavuusseuranta
reaaliaikainen kirjanpito
porautuva raportointi
raportointi ja analytiikka

Siirry yrityksen profiiliin Admicom Finland kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Admicom Finland - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Admicom Finland - Muita referenssejä

Admicom Finland - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Tutkimus: koronaviruksen vaikutukset suomalaisten työhön - Poikkeusolot vähensivät vuorovaikutusta työkaverien välillä
Teknologiayhtiöt IWA ja NXme yhdistyvät - uusi yli 100 asiantuntijaa työllistävä Oivan kasvaa koronasta huolimatta
Kahdeksan suomalaista ehdolla Nordic Women In Tech -palkinnon saajaksi - naiset edelleen vähemmistössä teknologia-alalla

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia