Digitalisoinnin oppaan status ja ohjeita

Pidimme 24.11.2014 LVM:n tiloissa Liiketoiminnan digitalisoinnin oppaan startti- ja suunnittelupalaverin. Tapaamisessa esiteltiin projektin suunniteltu kulku ja sovittiin mukaan osallistuneiden kanssa kirjoitustyön aloittamisesta. Tapaamisen tallenne löytyy tämän blogin lopusta.

Projektiin osallistuvat löytävät tästä dokumentista keskeiset tiedot kirjoitustyötä varten.

Digitalisoinnin oppaan kirjoitustyön toteutus

Digitalisoinnin opas kirjoitusprosessi

Keskeiset linkit

Liiketoiminnan digitalisoinnin opas löytyy osoitteesta http://www.itewiki.fi/opas/

 

Artikkeleiden muodostus

It- ja digitaalisia substansseja kuvaavien artikkelien luonnissa pyritään noudattamaan rakennetta ja kirjoitustyyliä, jotka on kuvattu oppaan kohdassa Tietoja liiketoiminnan digitalisoinnin oppaasta.

Kirjoittajien täytyy luoda kirjoittaessa otsikot, boldaukset ja linkitykset WordPressin sisällönhallintatyökalulla.

Ensimmäsen vaiheen tavoitteet

Tavoitteena on saada alkuun mahdollisimman useaan artikkeliin kirjoittaja. Vuoden vaihteen jälkeen odotetaan ensimmäisiä artikkeleiden versioita kirjoittajilta.

Artikkelien sisältö

Case 1: Liiketoimintaprosessin digitalisointi

Liiketoimintaprosessin yleiskuvaus ja erityispiirteet. Mikä on prosessissa olennaista ja millä luodaan lisäarvo? Tähän voi esimerkiksi kuvata mitä erikoisosaamisalueita tai muita prosesseja kyseiseen prosessiin tyypillisesti liittyy.

 

Toteutustapoja ja ratkaisumalleja

Liiketoimintaprosessin voi jakaa osiin ja kuvata miten prosessin eri osia pystytään digitalisoimaan.

Jos kysymys on selkeästä, yhdestä kokonaisuudesta, voidaan tässä kuvata millaisin eri tavoin kokonaisuuden voi digitalisoida.

SWOT-analyysi

Vahvuudet: Mitä vahvuuksia olemassa oleviin ratkaisuihin ja toteutustapoihin liittyy? Mitkä ovat liiketoimintaprosessin digitalisoinnista saatavat hyödyt?

Heikkoudet: Mitä heikkouksia olemassa oleviin ratkaisuihin ja toteutustapoihin liittyy? Mitä osia liiketoimintaprosessista on (vielä) vaikea digitalisoida?

Mahdollisuudet: Minkälaisia kehityssuuntia prosessin digitalisointiin liittyy? Mikä voisi olla tulevaisuudessa mahdollista?

Uhat: Liittyykö prosessin digitalisoinnin kehitykseen uhkia?

Esimerkkejä

– Anonyymejä Case- esimerkkejä

 

Case 2: Digitalisoinnin erikoisosaamisalueet

Erikoisosaamisalueen yleiskuvaus ja erityispiirteet. Tähän voi esimerkiksi kuvata mihin liiketoimintaprosesseihin tai muihin erikoisosaamisiin kyseinen erikoisosaamisalue liittyy. Millaisia ongelmia erikoisosaamisella ratkotaan?

Toteutustapoja ja ratkaisumalleja

Erikoisosaamisen voi esimerkiksi jakaa osiin tai voi kuvata erikoisosaamisessa käytettäviä menetelmiä.

SWOT-analyysi

HUOM! Jos menetelmiä on useita, voi SWOTeja niin ikään tehdä useampia

Vahvuudet: Mitä vahvuuksia menetelmällä/ratkaisulla/toteutustavalla on?

Heikkoudet: Mitä heikkouksia menetelmällä/ratkaisulla/toteutustavalla on?

Mahdollisuudet ja uhat: Mihin suuntaan erikoisosaamisen suhteen ollaan menossa?

Esimerkkejä

Case-esimerkkejä

 

Case 3: Käytettävät teknologiat

Teknologian yleiskuvaus ja erityispiirteet. Käytetäänkö teknologiaa erityisesti tietyntyyppisissä ratkaisuissa?

Toteutustapoja ja ratkaisumalleja

Teknologiasta riippuen tässä voi kuvata esimerkiksi mihin teknologia perustuu tai miten teknologian saa käyttöönsä (esim. onko joku suositeltava vaiheistus). Millaisia komponentteja teknologiaan liittyy? Onko teknologia helposti yhdistettävissä toiseen teknologiaan?

SWOT-analyysi

Vahvuudet ja heikkoudet: Mitkä ovat teknologian nykyiset vahvuudet ja heikkoudet? Esim. yhteensopivuudet muihin teknologioihin, onko rajoitteita tai vaatimuksia?

Mahdollisuudet ja uhat: Mitkä ovat teknologian tulevaisuudennäkymät? Mihin teknologia on kehittymässä? Onko osaajia ja tukea? Millainen vaikutusvalta yhteisöllä on teknologiakehitykseen?

Esimerkkejä

Case-esimerkkejä toteutuksista.

Case 4: Toimialakohtaiset ratkaisut

Toimialan yleiskuvaus ja siihen liittyvät erityispiirteet.

Toteutustapoja ja ratkaisumalleja

Tähän voi avata toimialakohtaisia prosesseja ja niihin liittyviä digitalisoinnin kohteita, jotka vaativat toimialatuntemusta ja räätälöintiä.

SWOT-analyysi

Vahvuudet: Mitä vahvuuksia olemassa oleviin ratkaisuihin ja toteutustapoihin liittyy? Mitkä ovat toimialaan liittyvästä digitalisoinnista saatavat hyödyt?

Heikkoudet: Mitä heikkouksia olemassa oleviin ratkaisuihin ja toteutustapoihin liittyy? Mitä osia toimialakohtaisista prosessesta on (vielä) vaikea digitalisoida?

Mahdollisuudet: Minkälaisia kehityssuuntia toimialan digitalisointiin liittyy? Mikä voisi olla tulevaisuudessa mahdollista?

Uhat: Liittyykö toimialan digitalisoinnin kehitykseen uhkia?

 

Case 5: Tarjonnan tyypit

Tarjonnan tyypin yleiskuvaus.

Toimintatapoja ja ratkaisumalleja

Tähän voi kuvata esimerkiksi sen, millaiseen tilanteeseen kyseinen tarjonnan tyyppi sopii ja mitkä ovat sen vaihtoehdot. Mikä kannattaa tehdä itse ja mikä ulkoistaa? Tarjonnan tyypin voi myös palastella osiin, jos se on tarkoituksenmukaista. Esim. toteutustyöhön liittyy yleensä myös määrittelyä ja testausta. Tarjonnan tyyppiin voi liittyä myös erilaisia ratkaisumalleja.

Mistä kukin tarjonnan tyyppi on vastuussa?

SWOT-analyysi

Vahvuudet ja heikkoudet: Mitä etuja ja haittoja kyseiseen tarjonnan tyyppiin liittyy verrattuna muihin vaihtoehtoihin?

Mahdollisuudet ja uhat: Mihin suuntaan kehitys kulkee? Mitä mahdollisuuksia ja uhkia siihen liittyy?

Case 6: Digitalisaation onnistumisen edellytyksiä

Esim. Hankintaprosessi

Hankintaprosessin yleiskuvaus ja erityispiirteet verrattuna muuhun hankintaan.

Toimintatapoja ja ratkaisumalleja

Mitä ulkoistaa, mitä tehdä itse? Miten rakentaa toimittajastrategia? Miten löytää sopiva palveluntarjoaja, millaisia asioita tulisi punnita? Millaisia eri hankintamenetelmiä on?

SWOT-analyysi

Hankintamenetelmien SWOT-analyysi

Esim. Konseptien kehittäminen

Konseptien kehittämisen yleiskuvaus ja erityispiirteet digitalisaatioon liittyen.

Toimintatapoja ja ratkaisumalleja

Miten konsepteja kehitetään?

Eri menetelmien SWOT-analyysi

 

Vastaa